H Κουλτούρα σε έναν οργανισμό είναι το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του και δημιουργείται από τη συμπεριφορά των ηγετών του σε κάθε επίπεδο του οργανισμού. Οι εξαιρετικοί ηγέτες μεταμορφώνουν τη ζωή τους, τις ομάδες τους και τους οργανισμούς τους, διαμορφώνοντας υψηλότερα επίπεδα προσωπικής και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας και επιτυγχάνοντας με συνέπεια εξαιρετικά αποτελέσματα.

Στόχος μας στη Lever Learning είναι η ανάπτυξη οργανισμών με ισχυρή κουλτούρα ηγεσίας, που διαμορφώνεται από ηγέτες με κοινό όραμα, κοινή γλώσσα και κοινές αξίες και συμπεριφορές, καθώς και η ανάπτυξη κουλτούρας ομαδικότητας και συνέργειας, που ταυτίζει τον προσωπικό σκοπό του κάθε ατόμου με το σκοπό της εταιρείας.

Τα εργαλεία μας για την Ηγεσία και την Κουλτούρα περιλαμβάνουν ουσιαστικά σχεδιασμένες διαδικασίες συζήτησης, μάθηση μέσω διαδικτύου, πρακτικές εργασίες και action projects για την επίλυση πραγματικών προκλήσεων του οργανισμού, πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την καθημερινή άσκηση ηγεσίας και διοίκησης, μια επιμελημένη βάση δεδομένων με άρθρα και άλλες πηγές γνώσης.

Με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας και τί επιδιώκετε να επιτύχετε, δημιουργήσαμε ένα πακέτο παρεμβάσεων κατάλληλο για τις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Εννέα Συζητήσεις για την Ηγεσία™

Η Εννέα Συζητήσεις για την Ηγεσία™ αποτελεί μια καινοτόμα παρέμβαση που επιδρά καταλυτικά στη μακροχρόνια ανάπτυξη της Ηγεσίας στο σύνολο του οργανισμού. Είναι κατάλληλη για τους οργανισμούς που αναζητούν διατηρήσιμη, ολιστική και στοχευμένη στα αποτελέσματα ανάπτυξη ηγεσίας.

leverlearning
leverlearning

Στρατόπεδο Εκπαίδευσης Νέων Διευθυντών

Η παρέμβαση Στρατόπεδο Εκπαίδευσης Νέων Διευθυντών αφορά στην εισαγωγή νέων διευθυντών/προϊσταμένων σε εφαρμοσμένο περιβάλλον διοίκησης. Αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της θεωρίας σχετικά με τη διοίκηση και την ηγεσία και της πραγματικής διοίκησης και ηγεσίας ομάδων και ατόμων στο χώρο εργασίας.

leverlearning
leverlearning

Αποτελεσματικές Ομάδες™

Η ευκρίνεια του σκοπού της ομάδας, σε συνδυασμό με την ατομική και την ομαδική δέσμευση σε αυτόν, αποτελούν τον πιο ισχυρό καταλύτη της αποτελεσματικής απόδοσης μιας ομάδας. Οι Αποτελεσματικές Ομάδες™ είναι μια δυναμική παρέμβαση, που στόχο έχει την αφύπνιση της δυναμικής των ομάδων.

leverlearning
leverlearning

Η Καρδιά της Ηγεσίας©

Η ηγεσία έχει ως στόχο να επηρεάσει ουσιαστικά τους οργανισμούς και τις κοινότητές μας και, για να παραμείνει αποτελεσματική και επιδραστική,  απαιτεί υψηλά επίπεδα ενέργειας και εστίασης. Οι σημερινοί ηγέτες καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο  αν επιδιώξουν την αίσθηση του σκοπού και του νόηματός τους και διοικήσουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους.

leverlearning
leverlearning

Ο Κύκλος Αμοιβαιότητας®

Ένα καθοδηγούμενο εργαστήριο ανάπτυξης συνεργασίας εντός των οργανισμών, που δημιουργεί σχέσεις υψηλής ποιότητας, ενδυναμώνει τα δίκτυα και δημιουργεί κοινωνικό κεφάλαιο.

leverlearning
leverlearning

We inspire sales teams to outperform
Στόχος μας στη Lever Learning είναι να συμβάλλουμε στη συνολική ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας σας, ώστε να ανταποκρίνεται με συνεχή επιτυχία στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες της αγοράς και των πελατών.

Οι παρεμβάσεις μας θα βοηθήσουν τα στελέχη πωλήσεων να αριστοποιήσουν τις τεχνικές πωλήσεων, επιτυγχάνοντας με συνέπεια εξαιρετικά αποτελέσματα και δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες σας, να αποκτήσουν τις συμπεριφορές και τους τρόπους για να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες, να παρέχουν εξαιρετικές εμπειρίες στους πελάτες τους και να διαπραγματεύονται με επιτυχία έχοντας κοινή γλώσσα και αρχές.

Πώληση Αξίας®

Αυξήστε την ανάπτυξη και τα έσοδα της εταιρείας σας και οδηγείστε την ομάδα σας στην επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων με το ValueSelling Framework®.

Η Πώληση Αξίας® (ValueSelling Framework®) είναι μια πρακτική μεθοδολογία πωλήσεων που εστιάζει στον πελάτη σας και την αξία που αυτός λαμβάνει συνεργαζόμενος μαζί σας! Ο πωλητής διαγιγνώσκει τα επιχειρηματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πελάτης του και τα συνδέει με τη διαφοροποιημένη αξία που προσφέρει η λύση του, σε σχέση με τις προτάσεις του ανταγωνισμού.

leverlearning
leverlearning

Εύρεση νέων πελατών – Δημιουργία ζήτησης

Η Εύρεση Νέων Πελατών για την διαρκή εξασφάλιση της ανάπτυξης των πωλήσεων, και συνεπώς της εταιρείας, είναι μια από τις βασικότερες λειτουργίες του τμήματος πωλήσεων κάθε εταιρείας. Οι μεθοδολογίες, οι τεχνικές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν αλλάξει στις βασικές τους αρχές, ωστόσο προσαρμόζονται συνεχώς λόγω του αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, του αυξανόμενου ανταγωνισμού, των νέων μορφών επικοινωνίας και της τεχνολογίας.

leverlearning
leverlearning

Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη

Οι εμπειρίες των πελατών είναι το άθροισμα των αισθήσεων, των αντιλήψεων, των συμπεριφορών, των συναισθημάτων και των σκέψεων που έχουν για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τους ανθρώπους, τα μηνύματα και τα περιβάλλοντα ενός οργανισμού. Η Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη είναι μια εφαρμοσμένη μέθοδος εξυπηρέτησης (Service Μanagement System), η οποία χτίζει την πιστότητα πελάτη και δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της διαχείρισης της εμπειρίας του από όλα τα επίπεδα στελεχών εξυπηρέτησης.

leverlearning
leverlearning

Διοικούμε Αποτελεσματικά το Τμήμα Πωλήσεων

Η Διοίκηση των Πωλήσεων είναι η πολλαπλή διαδικασία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, του συντονισμού των λειτουργιών πωλήσεων και της εφαρμογής τεχνικών πωλήσεων που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να επιτυγχάνει με συνέπεια, και να ξεπερνά, τους στόχους πωλήσεών της. Με δεδομένα την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση της κερδοφορίας, η στρατηγική διαχείρισης των πωλήσεων είναι απόλυτη ανάγκη.

leverlearning
leverlearning

Διαπραγματεύσεις Προστιθέμενης Αξίας

Οι διαπραγματεύσεις των πωλήσεων, όπως όλες οι διαπραγματεύσεις, είναι ένας διάλογος μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων τα οποία αποσκοπούν στην επίτευξη επωφελούς αποτελέσματος σε ένα ή περισσότερα ζητήματα (πάντοτε η τιμή θα είναι ένα από αυτά) προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν τα οφέλη για την πλευρά τους. Το τελικό ευεργετικό αποτέλεσμα μπορεί να ισχύει για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ή απλά για ένα ή για μερικά από αυτά.

leverlearning
leverlearning

Ο τομέας του μάρκετινγκ έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία επηρεάζει, πλέον, κάθε τομέα των επιχειρήσεων: από το σχεδιασμό του επιχειρηματικού πλάνου, μέχρι την εκτέλεση των στρατηγικών μάρκετινγκ και την μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Σήμερα, η επιτυχία των επιχειρήσεων στο μάρκετινγκ απαιτεί την εφαρμογή σύγχρονων τακτικών σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των πιο κλασικών μεθόδων.

Στη Lever Learning σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων/παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν την εταιρεία σας να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να ξεχωρίσει με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, υποστηρίζοντας έτσι τη συνολική επιχειρηματική σας αποστολή.

Χτίζοντας Αποτελεσματικά Πλάνα Marketing

Το Πλάνο Marketing είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού επιχειρηματικού σας πλάνου και δημιουργείται για να προσδιορίσει την ιδανική για την εταιρεία αγορά-στόχο και πώς θα την κατακτήσετε.

Για να δημιουργήσετε ένα Πλάνο Marketing, θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με το επιχειρηματικό σας όραμα, τους στόχους σας, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σας, τον ανταγωνισμό σας, τη σχέση σας με τους προμηθευτές και τους πελάτες σας, τον προϋπολογισμό σας, ώστε το τελικό σας Πλάνο να είναι αποτελεσματικό και με την επιτυχή του υλοποίησή του να υποστηρίξει τη συνολική επιχειρηματική σας αποστολή.

leverlearning
leverlearning

Ο Προϋπολογισμός Marketing: Έξυπνα & Αποδοτικά

Ο προϋπολογισμός Marketing είναι ένα εργαλείο απεικόνισης των ενεργειών που έχει προγραμματίσει το τμήμα Marketing για να υλοποιήσει τη στρατηγική της εταιρείας, του κόστους αυτών καθώς και της αναμενόμενης αποτελεσματικότητά τους.

Είναι μία υπόσχεση και μία δέσμευση της διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας ότι θα εκτελέσουν ένα πρόγραμμα σημαντικής υποστήριξης της στρατηγικής και των ετήσιων στόχων, που θα βοηθήσει αποφασιστικά τις Πωλήσεις και την περαιτέρω διείσδυση των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά, κερδίζοντας σημαντικά μερίδια πωλήσεων (market shares).

leverlearning
leverlearning

Οργάνωσε Εκδηλώσεις & Events Marketing: Γρήγορα, Αποτελεσματικά και με Χαμηλό Κόστος

Με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετούν την πελατοκεντρική προσέγγιση στις στρατηγικές μάρκετινγκ που αναπτύσσουν, η δέσμευση των πελατών (customer engagement) βρίσκεται αναπόφευκτα στο επίκεντρο όλων των σχεδιασμών. Οι δεσμευμένοι με μια μάρκα πελάτες είναι πιστοί (Loyal) στη μάρκα και, σε ανώτερο επίπεδο, γίνονται οι πρεσβευτές της μάρκας (Brand Ambassadors) και της επιχείρησης.

leverlearning
leverlearning

Τα Μυστικά του Marketing από τους Ειδικούς: 10 Βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε

Υπάρχουν τελικά Μυστικά;

Ίσως τελικά τα μυστικά να είναι η πολυετής εμπειρία και τα λάθη που έχουν κάνει οι ειδικοί.  Γιατί ένας είναι ο τρόπος για να γίνει κανείς ειδικός: να αποκτήσει εμπειρία, θυσιάζοντας πολλά χρόνια, να κάνει επιτυχίες και λάθη. Ίσως αν διδαχθούμε και κατανοήσουμε τα λάθη των προηγούμενων και μάθουμε από τις εμπειρίες τους, τελικά τα αποφύγουμε, ή τουλάχιστον αποφύγουμε την ένταση, με την οποία τα υπέστησαν οι προηγούμενοι.  Στο Marketing υπάρχουν 10 Βασικά Μυστικά που κάθε καλός marketer πρέπει να γνωρίζει για να επιτύχει.  

leverlearning
leverlearning

Γνώρισε τον Πελάτη σου και πάρε το Μέγιστο Κέρδος από το Marketing

Η άριστη γνώση του πελάτη-καταναλωτή και της αγοράς-στόχου είναι βασική επιδίωξη κάθε αποτελεσματικής στρατηγικής και τμήματος Marketing. Για να μπορέσει μια μάρκα να προσεγγίσει περισσότερους πελάτες, θα πρέπει να έχει βαθιές γνώσεις των αναγκών, των συμπεριφορών και των στάσεών τους και, στο σύγχρονο marketing, να κάνει τη μετάβαση από τις γενιές στις φυλές.

leverlearning
leverlearning

Δεν γεννηθήκαμε απαραιτήτως με όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για το ρόλο που είμαστε. Ένας τεχνικός εμπειρογνώμονας μπορεί να μην διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση ενός έργου ή τη διοίκηση μιας ομάδας. Ένα μέλος της ομάδας μπορεί να χρειάζεται υποστήριξη και εκπαίδευση για να διαχειριστεί επιτυχημένα το χρόνο και την ενέργειά του. Ένας νέος manager μπορεί να χρειάζεται βοήθεια για την επίλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων και τη λήψη των σωστών αποφάσεων ή για τον τρόπο που μπορεί να εκχωρήσει με επιτυχία αρμοδιότητες και εργασίες.
Η πρόκληση είναι διαφορετική για κάθε επιχείρηση και για κάθε άτομο. Γνωρίζουμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα στην επιχείρηση επιτυγχάνονται όταν την ευθύνη για την υψηλή απόδοση και την ανάπτυξη των ανθρώπων την αναλαμβάνει τόσο η εταιρεία όσο και το ίδιο το άτομο. Η προσωπική αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη αφορά ακριβώς αυτό: αναλαμβάνω ο ίδιος την ευθύνη για την ανάπτυξη και την προσωπική μου εξέλιξη.

Η Lever learning σας παρέχει μια σειρά σεμιναρίων που αποσκοπούν στην προσωπική σας ανάπτυξη και εξέλιξη και θα σας εξοπλίσουν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για να βελτιώσετε την ποιότητα της επαγγελματικής, αλλά και της προσωπικής σας ζωής.

Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου

Το σεμινάριο Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργου παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τα εργαλεία της Διοίκησης Έργων (Project Management) εστιάζοντας σε: Σχεδιασμό, Οργάνωση και Στελέχωση, Καθοδήγηση, Διαχείριση Κινδύνων, Ηγεσία, Έλεγχο και Αναφορές. Παράλληλα εξετάζονται εργαλεία και πρακτικές για την αποτελεσματική ηγεσία της ομάδας του έργου και των εμπλεκόμενων, εστιάζοντας σε θέματα διοίκησης, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και διατήρησης της δέσμευσης και τη ενέργειας.

leverlearning
leverlearning

Αποτελεσματικό Coaching

Διοικείτε (ή θέλετε να διοικήσετε) ανθρώπους; Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση των ανθρώπων σας; Τι μπορείτε να κάνετε για να τους αναπτύξετε; Πώς μπορείτε να «ξεκλειδώσετε» όλο το δυναμικό τους και να βγάλετε τον καλύτερο τους εαυτό τους; Να επικοινωνήσετε αποτελεσματικότερα μαζί τους και να δημιουργήσετε σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης; Εάν απαντήσατε «ναι» σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις, τότε αυτό το σεμινάριο σας αφορά!

leverlearning
leverlearning

Διαχείριση Χρόνου και Ενέργειας

Η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και της ενέργειά μας είναι σημαντική. Η καλή διαχείριση του χρόνου οδηγεί σε βελτιωμένη παραγωγικότητα και η καλή διαχείριση της ενέργειας είναι η βάση για υψηλή απόδοση και εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνδυάζοντας και τις δύο παραμέτρους, επιτυγχάνουμε μια κατάσταση ευεξίας που μας οδηγεί σε μια υψηλότερη ποιότητα επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

leverlearning
leverlearning

Επίλυση Προβλημάτων

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αναφέρονται στην ικανότητά μας να επιλύουμε προβλήματα με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, χωρίς εμπόδια. Το σεμινάριο εστιάζει στη μεθοδολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος στην εργασία. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και προσδιορισμού του προβλήματος, τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, την αξιολόγηση και επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης και τέλος την εφαρμογή της.

leverlearning
leverlearning

Λήψη Αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής αλλά και προσωπικής μας ζωής. Η δε λήψη των σωστών αποφάσεων απαιτεί γνώση και εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Το σεμινάριο εστιάζει στην αξιολόγηση ευκαιριών, επενδύσεων, προτάσεων εμπορικής πολιτικής, στρατηγικών αποφάσεων για τον ανταγωνισμό, επίλυσης προβλήματος με πελάτη, κλπ, που αποτελούν καθημερινά ζητήματα στην εργασία και που απαιτούν τη λήψη της σωστής απόφασης.

leverlearning
leverlearning

Βασικό Σεμινάριο BOBATH – Basic BOBATH NDT

Η μέθοδος Βοbath-N.D.T. (NeuroDevelopmental Treatment, Νευροεξελικτική Αγωγή) εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία. Είναι μια απόλυτα εξατομικευμένη μέθοδος για την επανεκπαίδευση του παιδιού με κινητικά προβλήματα, βασίζεται στις  νευροεξελικτικές αρχές και στηρίζεται στην καλή γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης. Εφαρμόζεται με τεχνικές – χειρισμούς, αναχαιτίζοντας το παθολογικό πρότυπο και διευκολύνοντας την παραγωγή κίνησης, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία αποτελεί η συνεργασία όλης της ομάδας των ειδικών που ασχολούνται με το παιδί: Παιδίατρος, Παιδονευρολόγος, Παιδορθοπεδικός, Φυσιοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός.

Προσφέρονται 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια στηριζόμενα στην μέθοδο: το Basic NDT Bobath, Baby NDT Bobath, Extention NDT Bobath, Advanced NDT Bobath & Refreshers NDT Bobath

leverlearning
leverlearning

Patient’s Voice Clinics

Η διαχείριση των ασθενών σε κλινικές και νοσοκομεία

Η παρέμβαση Patient’s Voice Clinics δημιουργεί κοινές αξίες, δεξιότητες και γλώσσα μεταξύ νοσοκόμων, τεχνικών, ιατρών, λοιπού προσωπικού και διοίκησης (Επαγγελματίες Υγείας, ΕΥ) των ιδιωτικών κλινικών και των δημόσιων νοσοκομείων, καταργώντας τα δυσλειτουργικά «σιλό» και δημιουργώντας έτσι μια κουλτούρα υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των ασθενών και συνοδών.

Εστιάζει επίσης στην οικειοποίηση της εμπειρίας των ασθενών από τους ΕΥ, στη διαχείριση των προσδοκιών των ασθενών και των ενδεχόμενων παραπόνων, στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και κατανόησης, στην εκπαίδευση και τη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπεία, καθώς και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό υγειονομικής περίθαλψής τους.

leverlearning
leverlearning

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION