ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή.
Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές, να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και φυσικά να ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της αρμονικής πορείας της Ένωσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να συμβάλει:

 1. Στην εξειδίκευση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων και στρατηγικών στόχων του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες συνέργειες με τις παράλληλες πολιτικές και προγράμματα, σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:
 2. Στον εντοπισμό των υλοποιούμενων και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στην περιοχή παρέμβασης και στην εκτίμηση της σκοπιμότητας και της δυνατότητας ένταξης τους στον προγραμματισμό της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την περίοδο 2014 – 2020.
 3. Στο να προτείνει παρεμβάσεις – δράσεις σε συνέργεια με όλα τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, κλπ.) και την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την περίοδο 2014 – 2020.
 4. Στην αποτίμηση των καλών πρακτικών και την αξιολόγηση της χρησιμότητας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη.
 5. Στην πρόταση κατάλληλης επικέντρωσης της αναπτυξιακής προσπάθειας στην περιοχή και στις επιμέρους χωρικές ενότητές της.
 6. Στον εντοπισμό και την οργάνωση (σχεδιαστικά) σκόπιμων και εφικτών αναπτυξιακών παρεμβάσεων που δεν έχουν μέχρι στιγμής προταθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές, χρηματοδοτικές και οργανωτικές – διαρθρωτικές προϋποθέσεις.
 7. Στην αντιμετώπιση επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και στο συντονισμό συμπληρωματικών με στόχο την επίτευξη συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και την πρόσδοση της απαιτούμενης προστιθέμενης αξίας προς την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού προτύπου της περιοχής.

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων τα οποία λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, τη στελέχωση υπηρεσιών, την κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων, την κατανομή πόρων σε δράσεις, και γενικά σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΔΟΕ.

Κατηγορίες: ΜΕ, ΤΕ, ΠΕ

Διδακτική Ενότητα 1: Παρουσίαση Βασικών τύπων χρηματοδότησης

 • Οι επιδοτήσεις χορηγούνται για την υλοποίηση ειδικών σχεδίων, συνήθως μετά από δημόσια ανακοίνωση γνωστή ως «πρόσκληση υποβολής προτάσεων».
 • Οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών (διαδικασία γνωστή ως διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Διδακτική Ενότητα 2: Εισαγωγή στα Ευρωπαϊκά Ταμεία Συγχρηματοδότησης

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – περιφερειακή και αστική ανάπτυξη
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – κοινωνική ένταξη και χρηστή διακυβέρνηση
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) – οικονομική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών
 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Διδακτική Ενότητα 3: Εισαγωγή στα Προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ

 • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία.
 • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), 2014-2020, ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
 • Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020, το οποίο διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα.
 • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έμφαση στη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, την αποδοτικότητα των πόρων και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.
 • Τα προγράμματα Διαπεριφερειακής, Διακρατικής και Διασυνοριακής Συνεργασίας της περιόδου 2014 – 2020.
 • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020), το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.
 • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014- 2020, το οποίο αποβλέπει στο να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της, να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.
 • Το 3o Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας για την περίοδο 2014-2020.
 • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020’, για την υλοποίηση διακρατικών έργα πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας.
 • Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία CLLD (Community-led Local Development), που είναι ο διάδοχος του προγράμματος Leader και πλέον δεν θα αφορά μόνο το γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, αλλά και αστικές με πληθυσμό μέχρι 150.000 κατοίκους και ITI (Integrated Territorial Investment), που θα αφορά συνεργασίες και δράσεις ακόμη και μεταξύ Περιφερειών.
 • Τα Προγράμματα ELENA (European Local Energy Assistance) και JESSICA, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ΟΤΑ για την πραγματοποίηση έργων.

Διδακτική Ενότητα 4: Εισαγωγή στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕ.Ρ.Α.Α.)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ)
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
 • Εκχωρήσεις από Τομεακά προς τις Περιφέρειες
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Διδακτική Ενότητα 5: Εισαγωγή στη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης

 • Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μία μεθοδολογία αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο που αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα δεδομένων για να καταλήξει συναινετικά σε λίγες προτεραιότητες που θα τύχουν σημαντικής στήριξης.
 • Η Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση δεν είναι Πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν έχει δικό της προϋπολογισμό.
 • Ο συντονισμός των φορέων της Περιφέρειας προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των επιπτώσεων και της διεκδίκησης πόρων από πολλά Ταμεία και Προγράμματα επιτυγχάνεται μέσω του Συστήματος Διακυβέρνησης της RIS3,

Διδακτική Ενότητα 6: Σύσταση Εταιρικού Σχήματος

 • Διαχείριση Δικτύων συνεργασίας
 • Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Διαχείριση εργαλείων εύρεσης εταίρων

Διδακτική Ενότητα 7: Περιεχόμενα Προτάσεων

 • B1 – Ταυτότητα του έργου
 • B.1.1 Υπόβαθρο και ιστορικό του έργου (προβλήματα/ προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν/ ομάδες στόχοι) :
 • B.1.2 Στόχοι του Έργου:
 • B.1.3 Αναμενόμενες Εκροές του έργου (απτά και ορατά αποτελέσματα ή προϊόντα σχετιζόμενα με τις ενέργειες του έργου)
 • B.1.4 Αναμενόμενα αποτελέσματα (άμεσα αποτελέσματα που προκύπτουν από το έργο)
 • B2 – Μεθοδολογική Προσέγγιση
 • B.2.1 Μεθοδολογία έργου/ Ρόλοι‐Δραστηριότητες εταίρων
 • B.2.2. Πακέτα εργασίας
 • 1. “ΠΕ1- Διαχείριση και Συντονισμός»
 • 2. “ΠΕ2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα”
 • B.2.3 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων:
 • B3 – Διαχείριση,
 • B.3.1. Ικανότητα Επικεφαλής και Εταίρων (Εμπειρία, Διάρθρωση, Προσωπικό, Πόροι κ.λ.π. )
 • B.3.2 Διαχείριση και συντονισμός έργου (Δομές, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εσωτερική επικοινωνία κ.λ.π.)
 • B4 – Πληροφόρηση και Δημοσιότητα,
 • B.4.1 Στρατηγική πληροφόρησης και δημοσιότητας
 • B5 – Ωριμότητα του έργου,
 • B.5.1 Προπαρασκευαστικές και αναληφθείσες διοικητικές ενέργειες
 • B6 – Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων,
 • B.6.1 Αειφορία, διάρκεια και μεταθετότητα των βασικών εκροών που παράγονται από το έργο
 • B7 – Διασυνοριακή συνεργασία και Προστιθέμενη Αξία
 • B.7.1 Διασυνοριακή συνεργασία
 • B.7.2 Ένταση της διασυνοριακής συνεργασίας
 • B.7.3. Κεφαλαιοποίηση
 • Β8 – Συμβατότητα με ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές
 • B.8.1 Συνέπεια του έργου με τις οριζόντιες κοινοτικές πολιτικές
 • B.8.2 Συμβολή σε άλλες ευρωπαϊκές (συμπεριλαμβανομένων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών) εθνικές, περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές.
 • Β9- Λοιπά

Διδακτική Ενότητα 8: Τεχνικές Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εταίρου

 • Συνολικός Προϋπολογισμός πρότασης/εταίρου.
 • Κοινοτική συνδρομή (ΕΤΠΑ)
 • Εθνική Συμμετοχή

Διδακτική Ενότητα 9: Ανάλυση Κατηγοριών Δαπανών

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια
 • Δαπάνες μετακίνησης και καταλύματος
 • Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας
 • Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και έλεγχος
 • Εξοπλισμός, υλικά
 • Λειτουργικά έξοδα
 • Άλλες επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. υποδομή μικρής κλίμακας)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 ώρες

PXT ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΥ . ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα ειδικό... more

ΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα... more

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή του βασικού πλαισίου κατάρτισης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Απευθύνεται σε στελέχη... more

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031