ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή του βασικού πλαισίου κατάρτισης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Απευθύνεται σε στελέχη με συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής και των παρεμβάσεων που αφορούν στα συστήματα αστικής κινητικότητας.
Η βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί αντικείμενο εξειδίκευσης του γενικότερου γνωστικού αντικειμένου των Μηχανικών, η οποία διαμορφώνεται επιστημονικά την τελευταία δεκαετία. Η εξειδίκευση αυτή απουσιάζει από τις διαδικασίες αστικού σχεδιασμού που υλοποιούνται από τους δήμους/φορείς, με αποτέλεσμα την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Η ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών πάνω στις αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την διαδικασία εκπόνησης και παρακολούθησης των ΣΒΑΚ, αποτελεί μια δράση υπευθυνότητας και επένδυσης στο μέλλον.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη με ποικιλία ειδικοτήτων (πολιτικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι, συγκοινωνιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, χωροτάκτες, αρχιτέκτονες κ.ά.), καθώς η εκπόνηση των ΣΒΑΚ προϋποθέτει τη συνεργασία στελεχών από όλους τους τομείς που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, τα εκπαιδευμένα στελέχη θα κατανοήσουν τα κενά του παραδοσιακού συγκοινωνιακού σχεδιασμού, θα κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των προβλημάτων καθώς και την ανάγκη συνεργατικής αντιμετώπισης τους μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η εργαλειοθήκη των ΣΒΑΚ.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Εκπονήσουν ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την περιοχή τους, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Κατανοήσουν τις Θεμελιώδεις έννοιες και τις βασικές Αρχές της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 • Διακρίνουν τις πραγματικές αιτίες των συγκοινωνιακών προβλημάτων που παρατηρούν στις περιοχές τους.
 • Επιλέξουν κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους για την αποδοτική συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών.
 • Κατανοήσουν την αξία του συμμετοχικού και του Bottom-Up σχεδιασμού στην εκπόνηση των ΣΒΑΚ.
 • Οργανώσουν και να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαδραστικής διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα των μεταφορών.
 • Διαμορφώσουν ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την περιοχή τους που θα προσδιορίζεται από οραματικό στόχο και εξειδικευμένους, μετρήσιμους, εφικτούς, ρεαλιστικούς, χρονικά καθορισμένους επιμέρους στρατηγικούς στόχους.
 • Αναγνωρίζουν, αναζητούν και να επιλέγουν τα καταλληλότερα μέτρα για όλες της μορφές κινητικότητας (Ι.Χ., Πεζοί, Ποδήλατα, Δημόσιες Συγκοινωνίες)
 • Αντιστοιχίσουν τους στρατηγικούς στόχους των ΣΒΑΚ με τα προσφορότερα μέτρα για την υλοποίηση τους.
 • Ελέγχουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης των μέτρων ΣΒΑΚ που προτείνουν.
 • Παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ με τη χρήση κατάλληλων δεικτών.
 • Ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν το ΣΒΑΚ της περιοχής τους, προσαρμοζόμενοι σε (τυχόν) νέες ανάγκες και προκλήσεις.

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη, προσωπικό τεχνικών υπηρεσιών και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των Δήμων που εμπλέκονται με την κινητικότητα, την πολεοδομία και την αστική ανάπτυξη.

Κατηγορίες: ΜΕ, ΤΕ, ΠΕ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα 1: Ο ορισμός του συγκοινωνιακού προβλήματος

 • Τα σύγχρονα αστικά συγκοινωνιακά προβλήματα.
 • Η αλληλεξάρτηση τους από οικονομικούς/κοινωνικούς/πολεοδομικούς παράγοντες.
 • Παραδείγματα από Ευρώπη και Ελλάδα.
 • Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη προσέγγιση σχεδιασμού αντιμετώπισης συγκοινωνιακών προβλημάτων.
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μελέτη Περιπτώσεων αντιμετώπισης συγκοινωνιακών προβλημάτων με βραχυπρόθεσμο/μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
 • Οφέλη/πλεονεκτήματα του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού.

Διδακτική Ενότητα 2: Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 • Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 • Στρατηγικές και Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ορισμός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
 • Παρουσίαση της μεθοδολογίας Eltis (κύκλος ΣΒΑΚ).
 • Διαφορές Παραδοσιακού Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού / ΣΒΑΚ.
 • Ανάδειξη προτεραιοτήτων των ΣΒΑΚ (Περιορισμός μηχανοκίνητη κυκλοφορίας, μέριμνα για ευάλωτές ομάδες χρηστών, προαγωγή μετακινήσεων με ανθρώπινη ενέργεια κ.ά.).
 • Οφέλη ορθής εκπόνησης και υλοποίησης ΣΒΑΚ.

Διδακτική Ενότητα 3: Συμμετοχικός χαρακτήρας του ΣΒΑΚ

 • Βασικές έννοιες και οφέλη Συμμετοχικού Σχεδιασμού.
 • Βασικές έννοιες και οφέλη Σχεδιασμού Bottom-Up.
 • Σκοπός των διαβουλεύσεων στα ΣΒΑΚ και σύνδεση με τα στάδια εκπόνησης τους.
 • Μορφές διαβούλευσης, μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μορφής ανάλογα την ομάδα στόχο).
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αναζήτηση και καταγραφή των πιθανών εμπλεκόμενων φορέων, οργανισμών και κοινωνικών ομάδων κατά την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Αντιστοίχιση διαφορετικών ομάδων με εργαλεία διαβούλευσης.
 • Εξασφάλιση επικοινωνίας, τακτικής ενημέρωσης και συμμετοχής των εμπλεκομένων φορέων και πολιτών στο ΣΒΑΚ.

Διδακτική Ενότητα 4: Αναγνώριση συστημάτων αστικής κινητικότητας

 • 1ο στάδιο Κύκλου Εκπόνησης ΣΒΑΚ.
 • Σκοπός Αναγνώρισης Υφιστάμενης Κατάστασης.
 • Αναγνώριση διαθέσιμων πηγών απόκτησης πληροφοριών.
 • Ανάλυση Υφιστάμενου Σχεδιασμού.
 • Δεδομένα Φορέων – Διαδικασία και τεχνικές απόκτησης τους.
 • Αυτοψία Δικτύου – Διαδικασία εκτέλεσης, τρόποι συλλογής της απαιτούμενης πληροφορίας.
 • Ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγής αποτελεσμάτων.
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μελέτες περιπτώσεων για την αναγνώριση συγκοινωνιακών προβλημάτων. Αξιοποίηση παραδειγμάτων από πραγματικές συνθήκες.
 • Τεχνικές επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων στις συμμετοχικές διαδικασίες (διαβουλεύσεις).
 • Εργαλεία αξιολόγησης της Υφιστάμενης Κατάστασης.

Διδακτική Ενότητα 5: Όραμα και στρατηγικοί στόχοι του ΣΒΑΚ

 • 2ο στάδιο Κύκλου Εκπόνησης του ΣΒΑΚ
 • Χρησιμότητα και διαμόρφωση Οραματικού στόχου ΣΒΑΚ
 • Ευρωπαϊκά και Εθνικά κείμενα πολιτικής και στόχοι
 • Διαμόρφωση SMART στρατηγικών στόχων του ΣΒΑΚ
 • Παραδείγματα στόχων ΣΒΑΚ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μελέτη Περιπτώσεων με την παροχή δεδομένων και τοποθετήσεων φορέων για την εξαγωγή SMART στόχων.

Διδακτική Ενότητα 6: Αναγνώριση και επιλογή Μέτρων ΣΒΑΚ

 • Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης και επιλογής μέτρων ΣΒΑΚ
 • Κατηγορίες μέτρων του ΣΒΑΚ ανά πεδίο αστικής κινητικότητας
 • Μέθοδος αντιστοίχισης των επιλεγόμενων μέτρων με τους στόχους του ΣΒΑΚ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Μελέτη περιπτώσεων με την παροχή αδυναμιών, προβλημάτων και στόχων για την επιλογή κατάλληλων μέτρων ΣΒΑΚ.
 • Διαδικασία διαβούλευσης των Μέτρων
 • Τεχνικές επεξεργασίας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση και παρουσίαση μέτρων ΣΒΑΚ σε πακέτα μέτρων

Διδακτική Ενότητα 7: Ολοκλήρωση και Παρακολούθηση του Σχεδίου

 • Ευκαιρίες/ όφελος συμμετοχής σε δίκτυα διάδοσης γνώσης και εμπειριών.
 • Μέθοδοι αναζήτηση καλών πρακτικών και τρόποι προσαρμογής τους στην εξεταζόμενη περίπτωση.
 • Εργαλεία και δυνατότητες χρηματοδότησης μέτρων.
 • Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης μέτρων.
 • Διαδικασία ολοκλήρωσης του ΣΒΑΚ.
 • Μέθοδοι και Δείκτες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του ΣΒΑΚ.

Διδακτική Ενότητα 8: Αναθεώρηση ή αναβάθμιση του ΣΒΑΚ

 • Δυναμικός χαρακτήρας του σχεδίου.
 • Διαδικασία αναβάθμισης/ανανέωσης του σχεδίου.
 • Περιπτώσεις που απαιτείται αναβάθμιση ή αναθεώρηση του σχεδίου.
 • Το μέλλον στις μεταφορές/παγκόσμιες τάσεις/ καινοτομία

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14 ώρες

 

PXT ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΥ . ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα ειδικό... more

ΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα... more

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των... more

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031