Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγησή και βελτίωσή της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στα πλαίσια του ορισμού αυτού, οι εργασίες του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 • Παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Δήμου.
 • Επισκόπηση του συστήματος παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών προς την Διοίκηση του Δήμου.
 • Εξασφάλιση πληρότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων.
 • Επιβεβαίωση της εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του Δήμου.
 • Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους στόχους της Διοίκησης και την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Επισκόπηση των μέσων διαφύλαξης των παγίων στοιχείων του Δήμου.
 • Επιβεβαίωση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων και έλεγχος της επάρκειας και την αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Δήμου για την πραγματοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Σχέδιο.
 • Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.
 • Πρόληψη και εντοπισμός περιπτώσεων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα:

 • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, όπως οι έννοιες
 • του κίνδυνου (αξιολόγηση – διαχείριση),
 • της διαδικασίας,
 • του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κλπ.
 • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που αφορούν την Εταιρική Διακυβέρνηση.
 • Κατανοήσουν το πεδίο Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στον Οργανισμό και τα οφέλη που δύναται να έχει αν αξιοποιηθεί ορθά από τη Διοίκηση.
 • Κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που έχει ο εσωτερικός ελεγκτής στον Οργανισμό.
 • Κατανοήσουν τη διαδικασία διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου.
 • Κατανοήσουν τη διαδικασία που ακολουθείται όταν προκύπτουν ευρήματα που καθιστούν αναγκαία την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών,
 • Κατανοήσουν την επίδραση των κινδύνων στη λήψη αποφάσεων.

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Δημοσίων Οργανισμών (Φορέων Γενικής Κυβέρνησης) και Επιχειρήσεων τα οποία καταλαμβάνουν είτε θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι – διευθυντές) είτε θέσεις όπου χαρακτηρίζονται από σημαντικούς κινδύνους. Επίσης το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εσωτερικούς ελεγκτές καθώς και σε στελέχη που καθημερινά λαμβάνουν αποφάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, τη στελέχωση υπηρεσιών, την κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων, την κατανομή πόρων σε δράσεις, και γενικά σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους οι οποίοι έχουν επιτελικό ρόλο στη λειτουργία των Οργανισμών.

Κατηγορίες: ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα 1: Εσωτερικός Έλεγχος – Γενικές Έννοιες

 • Εισαγωγή
 • Εσωτερικός έλεγχος
 • Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας
 • Κίνδυνος
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Διαδικασία
 • Επιχειρησιακή λειτουργία ή διεργασία
 • Εταιρική Διακυβέρνηση

Διδακτική Ενότητα 2: Σύστημα εσωτερικού ελέγχου – Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου

 • Ελεγχόμενο σύστημα
 • Σκοπός ελεγχόμενου συστήματος
 • Προγραμματισμός Εσωτερικών Ελέγχων
 • Δειγματοληψία
 • Ειδικοί στόχοι ελεγχόμενου συστήματος
 • Προγράμματα και Λίστες Ελέγχου
 • Εκτέλεση πλάνου ελέγχου
 • Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου
 • Διορθωτική ενέργεια
 • Προληπτική ή Βελτιωτική ενέργεια
 • Χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου
 • Αδυναμίες του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εποπτεία εσωτερικού ελέγχου
 • Παρακολούθηση Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών (Follow up)

Διδακτική Ενότητα 3: Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο Τομέα

 • Πεδίο Εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εσωτερική οργάνωση και έλεγχος
 • Εισαγωγή του εσωτερικού ελέγχου στη χώρα μας
 • Αρχές, σκοπός και αποστολή του εσωτερικού ελέγχου
 • Ιεραρχική υπαγωγή της Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
 • Σχέση εσωτερικού ελέγχου και ορκωτών (εξωτερικών) ελεγκτών
 • Μελέτη και αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού – Εξωτερικού ελέγχου
 • Εσωτερικός κανονισμός και οργάνωση εσωτερικού ελέγχου κατά το νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης

Διδακτική Ενότητα 4: Ο Εσωτερικός Έλεγχος στους Ο.Τ.Α.

 • Θεσμικό Πλαίσιο – Πρότυπα – Αρχές λειτουργίας
 • ∆ιακυβέρνηση του ∆ημόσιου Tομέα
 • Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α.
 • Αναγκαιότητα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Προβλήματα στην λειτουργία των Ο.Τ.Α.
 • Πρότυπα Συμμόρφωσης
 • Στόχοι – Αντικείμενο Εσωτερικού Ελεγκτή στους Ο.Τ.Α
 • Χαρακτηριστικά Εσωτερικού Ελεγκτή (Κριτήρια, πιστοποιήσεις κλπ)
 • Κίνδυνοι ανά υπηρεσία/τμήμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ώρες

 

PXT ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΥ . ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα ειδικό... more

ΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα... more

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των... more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή του βασικού πλαισίου κατάρτισης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Απευθύνεται σε στελέχη... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031