ΝΟΗΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ψυχολογική διάσταση της λήψης αποφάσεων. Πολλές πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι άνθρωποι βασίζονται σε κάποιες, ευάριθμες ευρετικές μεθόδους στη λήψη αποφάσεων. Αυτές οι μέθοδοι είναι εξαιρετικά χρήσιμες, ταχείς και εύκολες. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο εύκολες που σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιλαμβανόμαστε καν ότι τις χρησιμοποιούμε. Επιπλέον, οι ευρετικές μέθοδοι συχνά μας φέρνουν κοντά στη σωστή απάντηση σχετικά με το ζήτημά μας. Ωστόσο, μπορούν να μας οδηγήσουν σε τεράστια λάθη. Υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα σημαντικών και πραγματικών αποφάσεων που αποδείχθηκαν καταστροφικές εξαιτίας της υπερβολικής εμπιστοσύνης που δείχνουμε σε αυτές τις μεθόδους.
Βασικές πηγές των λαθών αυτών είναι ο τρόπος σκέψης μας και οι συναισθηματικοί επηρεασμοί. Η σύγχρονη βιβλιογραφία εκτιμά ότι υπάρχουν πάνω από 100 νοητικές και συναισθηματικές στρεβλώσεις που μας οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να εξηγήσει τις βασικές στρεβλώσεις και να παρουσιάσει τεχνικές αποφυγής λήψης λανθασμένων αποφάσεων.

ΣΤΟΧΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν τα βασικά θεωρητικά πλαίσια της συμπεριφορικής λήψης αποφάσεων,
  • Εφαρμόσουν ποσοτικά και ποιοτικά πλαίσια σε καταστάσεις διοικητικής λήψης απόφασης – κατανόηση των συνθηκών,
  • Κατανοούν και να εντοπίζουν τις παγίδες και τις στρεβλώσεις στη λήψη αποφάσεων,
  • Αναπτύξουν βελτιωμένες ικανότητες λήψης απόφασης,
  • Κατανοήσουν το ρόλο και την επίδραση του ρίσκου, της αβεβαιότητας, των πιθανοτήτων, των προτιμήσεων και της κρίσης στη λήψη αποφάσεων,
  • Κατανοήσουν την ανάγκη για δικαιοσύνη και ηθική στη διοικητική λήψη αποφάσεων,
  • Κατανοήσουν την επίδραση των συναισθημάτων και των κινήτρων στη λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγή στη Διοικητική Λήψη Απόφασης
Ο ορισμός της διοικητικής λήψης αποφάσεων
Τύποι αποφάσεων
Ατελής πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων
Ομαδική λήψη απόφασης
Τύποι λήψης ομαδικής απόφασης
Συναίνεση στη λήψη αποφάσεων
Λήψη αποφάσεων και δικαιοσύνη
Τύποι δικαιοσύνης
Χρήση της δικαιοσύνης στη λήψη αποφάσεων

Ευρετικές Μέθοδοι στη Λήψη αποφάσεων
Ευρετικές μέθοδοι και αποτελεσματικότητα
Διαίσθηση και Εμπειρία
Προβλήματα των ευρετικών μεθόδων

Ο τρόπος σκέψης και τα δύο συστήματα
Συστήματα Σκέψης 1 και 2
Εστιάζοντας την προσοχή σας
Αντιληπτικές πλάνες
Cognitive Reflection Test

Υπερβολική Αυτοπεποίθηση
Η Μητέρα των Νοητικών Στρεβλώσεων
Υπερβολική ακρίβεια
Αίτια της υπερβολικής ακρίβειας
Επιπτώσεις της υπερβολικής ακρίβειας
Γενικευμένη Υπερεκτίμηση
Αυτο-επέκταση
Η ψευδαίσθηση του ελέγχου της κατάστασης
Η αυταπάτη του προγραμματισμού
Αισιόδοξες νοητικές στρεβλώσεις
Συγκριτική Υπερεκτίμηση του εαυτού μας
Βρίσκοντας την ισορροπία μεταξύ αυτοπεποίθησης και πραγματικότητας

Συνήθεις Νοητικές Στρεβλώσεις
Στρεβλώσεις προερχόμενες από την ευρετική μέθοδο της Διαθεσιμότητας
Ευχέρεια ανάκλησης
Η στρέβλωση της Ανάκτησης
Στρεβλώσεις προερχόμενες από την ευρετική μέθοδο της Αντιπροσωπευτικότητας
Αδιαφορία προς τους βασικούς δείκτες
Αδιαφορία προς μέγεθος του δείγματος
Παρανόηση της τύχης
Παλινδρόμηση στη μέση τιμή
Η πλάνη της σύζευξης
Στρεβλώσεις προερχόμενες από την ευρετική μέθοδο της Επιβεβαίωσης
Η παγίδα της επιβεβαίωσης
Αγκύρωση
Συζευκτικά και Διαζευκτικά γεγονότα
Εκ των υστέρων γνώση
Οριοθετημένη Επίγνωση
Τύφλωση της απροσεξίας
Τύφλωση της αλλαγής
Η πλάνη της Εστίαση

Οριοθετημένη Επίγνωση και Πλαισίωση
Οριοθετημένη επίγνωση σε στρατηγικές συνθήκες
Πολυμερή τελεσιγραφικά παιχνίδια
Το Παιχνίδι Monty Hall
Κατανοώντας τα όρια των άλλων
Πλαισίωση και η αντιστροφή των προτιμήσεων
Πλαισίωση και ο παραλογισμός του αθροίσματος των επιλογών μας
Προτίμηση της βεβαιότητας, ακόμη και της ψευδούς βεβαιότητας
Πλαισίωση και η πώληση της ασφάλειας
Τι αξίζει για εσάς;
Η αξία των αντικειμένων που κατέχουμε
Νοητική Λογιστική

Η επίδραση των κινήτρων και των συναισθημάτων στη λήψη απόφασης
Όταν το συναίσθημα και η νόηση συγκρούονται
Πολλαπλοί εαυτοί
Η επίδραση των προσωρινών διαφορών
Συμβιβάζοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις
Η Λογική της Αυτοεξυπηρέτησης
Συναισθηματικές επιρροές στη λήψη αποφάσεων
Συγκεκριμένα συναισθήματα
Αποφυγή της μετάνοιας

Η Κλιμάκωση της Δέσμευσης
Το πρότυπο της μονομερούς κλιμάκωσης
Το πρότυπο της ανταγωνιστικής κλιμάκωσης
Γιατί δημιουργείται η κλιμάκωση
Αντιληπτικές στρεβλώσεις
Στρεβλώσεις της κρίσης
Διοίκηση των εντυπώσεων
Ανταγωνιστικός παραλογισμός

Δικαιοσύνη και Ηθική στη Λήψη Αποφάσεων
Αντιλήψεις περί δικαιοσύνης
Όταν οι επιπτώσεις της προσφοράς και της ζήτησης μοιάζουν άδικες
Αντίσταση σε «άδικα» τελεσίγραφα
Δίκαιες επιβολές;
Η επίμονη επιθυμία για δικαιοσύνη
Όταν νοιαζόμαστε για τα αποτελέσματα των άλλων
Διαστροφές της ισότητας

Βελτιώνοντας τη Λήψη Αποφάσεων
Χρήση εργαλείων ανάλυσης αποφάσεων
Τι είναι ένα γραμμικό μοντέλο;
Γιατί τα γραμμικά μοντέλα μπορούν να οδηγήσουν σε σωστές αποφάσεις
Γιατί αρνούμαστε τα γραμμικά μοντέλα
Βελτιώνοντας τις αποφάσεις προσλήψεων
Αποκτήστε εμπειρία
Αναλογική Εκλογίκευση
Κατανοήστε τις νοητικές στρεβλώσεις των άλλων
Ωθήστε προς σοφότερες και πιο ηθικές αποφάσεις

Βελτιώνοντας τη Λήψη Αποφάσεων
Διευρύνετε τις επιλογές σας
Προσοχή στη λεπτομέρεια
Κόστος ευκαιρίας και λήψη αποφάσεων
Σκεφθείτε συζευκτικά
Το τεστ της εξαφανισμένης εναλλακτικής
Σκεφθείτε αντίθετα
Κάντε ένα εσκεμμένο λάθος
Σκεφθείτε με διαφορετικό χρονικό πλαίσιο
Η προθανάτια μέθοδος

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων τα οποία λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, τη στελέχωση υπηρεσιών, την κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων, την κατανομή πόρων σε δράσεις, και γενικά σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας των ΔΟΕ.

Κατηγορίες: ΜΕ, ΤΕ, ΠΕ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ενεργή μάθηση, Μελέτη περιπτώσεων, Οπτικοακουστικά μέσα, Ομαδική Ανάλυση, Παιχνίδια, Παρουσίαση και Συζήτηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 14 ώρες ( 2 εκπαιδευτικές ημέρες ) με ευελιξία να πραγματοποιηθεί και σε 4 ημέρες.

 

 

 

 

PXT ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΥ . ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα ειδικό... more

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δύσκολη συμπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί στις μέρες μας... more

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των... more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή του βασικού πλαισίου κατάρτισης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Απευθύνεται σε στελέχη... more

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι μία ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη... more

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας.

Location

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43
546 27, Limani Center

T: 2310 552 113, 541 620
F: 30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10
106 71, Σύνταγμα

T: 210 95 80 000, 210 95 90 030
F: 210 95 90 031