Δημιουργία Εσωτερικών Ακαδημιών – Πανεπιστημίων

H διαρκής εσωτερική εκπαίδευση μαζί με τη διαχείριση της γνώσης αποτελούν στρατηγικά εργαλεία ενός οργανισμού για την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων του και τη βελτίωση της απόδοσής τους, με στόχο την αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Αυτό επιτυγχάνουν οι Εσωτερικές Ακαδημίες-Πανεπιστήμια.

leverlearning

Ως Εσωτερική Ακαδημία ορίζεται το κομμάτι της μόνιμης εσωτερικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των οργανισμών, ένα «Κεντρικό Εκπαιδευτικό Κέντρο». Είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για τη διαχείριση της γνώσης και την οργάνωση της εκπαίδευσης σε ένα οργανισμό, με στόχο την ανάπτυξη των ατόμων και των ομάδων και τη βελτίωση της απόδοσής τους. Οι δραστηριότητες μιας Ακαδημίας θα μπορούσαν να επεκταθούν στην πλήρη αλυσίδα αξίας του οργανισμού, πέραν των εργαζομένων, όπως σε πελάτες, προμηθευτές, διανομείς.

Πρωταρχικός σκοπός της Ακαδημίας είναι η μετάφραση της στρατηγικής του οργανισμού σε πρωτοβουλίες κατάρτισης που απαιτούνται τόσο για τους νεοπροσλαμβανόμενους, όσο και τους υφιστάμενους εργαζόμενους.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε μια Ακαδημία, όπως η μείωση του κόστους κατάρτισης,  ο προσανατολισμός στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες, η ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων μάθησης με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές με την εταιρεία περιπτωσιολογικές μελέτες, η μεταφορά του οράματος της εταιρείας και των στρατηγικών της στόχων της στους εργαζομένους , η αύξηση της συμμετοχής και της δέσμευσης των εργαζομένων και η προστιθέμενη αξία αυτών για τον οργανισμό.

Ως Εσωτερική Ακαδημία ορίζεται το κομμάτι της μόνιμης εσωτερικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης των οργανισμών, ένα «Κεντρικό Εκπαιδευτικό Κέντρο». Είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για τη διαχείριση της γνώσης και την οργάνωση της εκπαίδευσης σε ένα οργανισμό, με στόχο την ανάπτυξη των ατόμων και των ομάδων και τη βελτίωση της απόδοσής τους. Οι δραστηριότητες μιας Ακαδημίας θα μπορούσαν να επεκταθούν στην πλήρη αλυσίδα αξίας του οργανισμού, πέραν των εργαζομένων, όπως σε πελάτες, προμηθευτές, διανομείς.

Πρωταρχικός σκοπός της Ακαδημίας είναι η μετάφραση της στρατηγικής του οργανισμού σε πρωτοβουλίες κατάρτισης που απαιτούνται τόσο για τους νεοπροσλαμβανόμενους, όσο και τους υφιστάμενους εργαζόμενους.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα σε μια Ακαδημία, όπως η μείωση του κόστους κατάρτισης,  ο προσανατολισμός στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες, η ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων μάθησης με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και σχετικές με την εταιρεία περιπτωσιολογικές μελέτες, η μεταφορά του οράματος της εταιρείας και των στρατηγικών της στόχων της στους εργαζομένους , η αύξηση της συμμετοχής και της δέσμευσης των εργαζομένων και η προστιθέμενη αξία αυτών για τον οργανισμό.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION