Διοικούμε Αποτελεσματικά το Τμήμα Πωλήσεων

Η Διοίκηση των Πωλήσεων είναι η πολλαπλή διαδικασία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, του συντονισμού των λειτουργιών πωλήσεων και της εφαρμογής τεχνικών πωλήσεων που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να επιτυγχάνει με συνέπεια, και να ξεπερνά, τους στόχους πωλήσεών της. Με δεδομένα την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση της κερδοφορίας, η στρατηγική διαχείρισης των πωλήσεων είναι απόλυτη ανάγκη.

leverlearning

Η Αποτελεσματική Διαχείριση των Πωλήσεων απαιτεί κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, εκπαιδευμένο σε σύγχρονες μεθόδους πώλησης, με σωστές αμοιβές, με παράλληλα εργαλεία μέτρησης και παρακολούθησης, με δείκτες απόδοσης προϊόντων, πελατών, περιθωρίων κέρδους. Όλα αυτά συνθέτουν τους πυλώνες της Αποτελεσματικής Διοίκησης των Πωλήσεων.

Το κυριότερο σημείο είναι τα διευθυντικά στελέχη να παρακολουθούν, ελέγχουν, βοηθούν, παροτρύνουν την ομάδα των πωλητών τους.

Συνολικά, η διαχείριση των πωλήσεων βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους να κατανοήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα, να προβλέψουν τις μελλοντικές επιδόσεις και να αναπτύξουν μια αίσθηση ελέγχου.

Η Αποτελεσματική Διαχείριση των Πωλήσεων απαιτεί κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, εκπαιδευμένο σε σύγχρονες μεθόδους πώλησης, με σωστές αμοιβές, με παράλληλα εργαλεία μέτρησης και παρακολούθησης, με δείκτες απόδοσης προϊόντων, πελατών, περιθωρίων κέρδους. Όλα αυτά συνθέτουν τους πυλώνες της Αποτελεσματικής Διοίκησης των Πωλήσεων.

Το κυριότερο σημείο είναι τα διευθυντικά στελέχη να παρακολουθούν, ελέγχουν, βοηθούν, παροτρύνουν την ομάδα των πωλητών τους.

Συνολικά, η διαχείριση των πωλήσεων βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους να κατανοήσουν καλύτερα τα αποτελέσματα, να προβλέψουν τις μελλοντικές επιδόσεις και να αναπτύξουν μια αίσθηση ελέγχου.

Οι προκλήσεις

 • Έχουμε τους σωστούς πωλητές για την εταιρεία μας;
 • Έχουν επαρκή εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθοδολογίες προσέγγισης πελατών;
 • Μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματική λειτουργία στις πωλήσεις και τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
 • Το σύστημα παρακολούθησης και τα δεδομένα του επαρκούν στη σημερινή ανταγωνιστική πραγματικότητα;
 • Η αποτελεσματικότητα των επισκέψεων πώλησης θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη;
 • Οι παρεχόμενες εκπτώσεις ή λοιπές παροχές προς τον πελάτη είναι ελεγχόμενες και ανάλογες της συνολικής αξίας που του παρέχουμε;
 • Οι πωλητές έχουν σαφή εικόνα του δικτύου των πελατών μας, του ανταγωνισμού;
 • Αμείβουμε σωστά και δίκαια τους πωλητές μας;

Highlights

Πυλώνες

Σχεδιασμός Στρατηγικού Πλάνου Πωλήσεων
Υλοποίηση και εφαρμογή του Πλάνου πωλήσεων
Αξιολόγηση και έλεγχος της απόδοσης

Sales Couching

Μοναδική oneonone προσέγγιση και διαχείριση των συμπεριφορών σε κάθε πωλητή, με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων πωλήσεων και κερδοφορίας.

Εργαλεία

Case Studies
Ομαδικές ασκήσεις & Ατομικές ασκήσεις
Role plays
Ψυχομετρικά τεστ & Αυτοδιαγνωστικά τεστ

 

Αποτελέσματα της παρέμβασης

 • Εφαρμοσμένη διοίκηση ομάδας.
 • Αύξηση των περιθωρίων κέρδους της εταιρείας.
 • Κατανόηση της δύναμης της οργάνωσης και λήψης απόφασεων βάσει αριθμών.
 • Προώθηση πιο συνεργατικών σχέσεων.

Δομή παρέμβασης

2-ήμερη παρέμβαση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας.

Σε ποιους απευθύνεται

Ανώτερα στελέχη πωλήσεων ή πωλητές.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION