Επίλυση Προβλημάτων

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αναφέρονται στην ικανότητά μας να επιλύουμε προβλήματα με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, χωρίς εμπόδια. Το σεμινάριο εστιάζει στη μεθοδολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος στην εργασία. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και προσδιορισμού του προβλήματος, τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, την αξιολόγηση και επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης και τέλος την εφαρμογή της.

leverlearning

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αναφέρονται στην ικανότητά μας να επιλύουμε προβλήματα με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, χωρίς εμπόδια. Η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων απαιτεί κάποιες βασικές δεξιότητες, όπως δημιουργικότητα, έρευνα, ομαδική εργασία, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση κινδύνου, λήψη απόφασης.

Το σεμινάριο Επίλυση Προβλημάτων εστιάζει στη μεθοδολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος στην εργασία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την κριτική και δημιουργική σκέψη. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και προσδιορισμού του προβλήματος, δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγηση και επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης και εφαρμογή της.

Μετά από αυτό:

  • Θα είστε σε θέση να αναλύετε κάθε δύσκολη κατάσταση και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της.
  • Θα μπορείτε να παράγετε, ατομικά ή συλλογικά, διαφορετικά μοντέλα επίλυσης του προβλήματος.

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων αναφέρονται στην ικανότητά μας να επιλύουμε προβλήματα με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, χωρίς εμπόδια. Η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων απαιτεί κάποιες βασικές δεξιότητες, όπως δημιουργικότητα, έρευνα, ομαδική εργασία, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση κινδύνου, λήψη απόφασης.

Το σεμινάριο Επίλυση Προβλημάτων εστιάζει στη μεθοδολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος στην εργασία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την κριτική και δημιουργική σκέψη. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και προσδιορισμού του προβλήματος, δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, αξιολόγηση και επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης και εφαρμογή της.

Μετά από αυτό:

  • Θα είστε σε θέση να αναλύετε κάθε δύσκολη κατάσταση και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της.
  • Θα μπορείτε να παράγετε, ατομικά ή συλλογικά, διαφορετικά μοντέλα επίλυσης του προβλήματος.

Δομή παρέμβασης

Μονοήμερο σεμινάριο (8 εκπαιδευτικές ώρες)

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη επιχειρήσεων και κάθε επαγγελματία που θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION