Εύρεση & Αξιολόγηση
Ανθρώπινου Δυναμικού

Εργαλεία και διαδικασίες αξιολόγησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, πρόβλεψης της απόδοσής τους σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και αύξησης της επίγνωσης των ικανοτήτων τους.

leverlearning

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION