Ο Προϋπολογισμός Marketing: Έξυπνα & Αποδοτικά

Ο προϋπολογισμός Marketing είναι ένα εργαλείο απεικόνισης των ενεργειών που έχει προγραμματίσει το τμήμα Marketing για να υλοποιήσει τη στρατηγική της εταιρείας, του κόστους αυτών καθώς και της αναμενόμενης αποτελεσματικότητά τους.

Είναι μία υπόσχεση και μία δέσμευση της διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας ότι θα εκτελέσουν ένα πρόγραμμα σημαντικής υποστήριξης της στρατηγικής και των ετήσιων στόχων, που θα βοηθήσει αποφασιστικά τις Πωλήσεις και την περαιτέρω διείσδυση των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά, κερδίζοντας σημαντικά μερίδια πωλήσεων (market shares).

leverlearning

Η παρέμβαση Ο Προϋπολογισμός Marketing – Επικοινωνίας & Διαφήμισης:  Έξυπνα & Αποδοτικά™ εστιάζει στην δημιουργία ενός αριστοποιημένου προϋπολογισμού Marketing που λαμβάνει υπόψιν του όλες τις μεταβλητές, δηλαδή την εταιρεία/οργανισμό, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται , την γενική οικονομική κατάσταση, τον ανταγωνισμό, τον καταναλωτή-στόχο, τα διαθέσιμα κεφάλαια και πάνω από όλα τους στόχους (ποιοτικούς και ποσοτικούς) που έχει θέσει η εταιρεία/οργανισμός.

Αφού αναλυθούν όλες οι μέθοδοι κατάρτισης και εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, γίνεται η σύνταξη του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν την εταιρική κουλτούρα και το μοντέλο διοίκησης και λήψης αποφάσεων της κάθε εταιρείας. Τέλος, κατά τη φάση υλοποίησης, γίνεται παρακολούθηση αποκλίσεων, θετικών ή αρνητικών, οι αναγκαίες προσαρμογές και η μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τους στόχους, ποιοτικούς και ποσοτικούς.

Το σεμινάριο εστιάζει στα εξής σημεία:

 • Πως καθορίζεται ένας άριστος Προϋπολογισμός Marketing Επικοινωνίας και Διαφήμισης;
 • Ποιες είναι οι μέθοδοι καθορισμού, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους; Ποια μέθοδος καθορισμού λαμβάνει καλύτερα υπόψιν την εταιρεία/οργανισμό και τον κλάδο που δραστηριοποιείται; Ποια μέθοδος αντιμετωπίζει καλύτερα τον ανταγωνισμό;
 • Ποια η σημερινή κατάσταση της οικονομίας και η αγοράς;
 • Ποια η κουλτούρα και το διοικητικό μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας/οργανισμού;
 • Τι κεφάλαια πρέπει να αφιερωθούν στον προϋπολογισμό Marketing για να δημιουργία μίας επιτυχημένης καμπάνιας;
 • Πως υλοποιήθηκε ο προϋπολογισμός; Υπήρξαν αποκλίσεις, θετικές ή αρνητικές;
 • Υπήρξε επίτευξη των στόχων, ποιοτικών και ποσοτικών;

Όλα αυτά γίνονται με ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα κάθε επιχείρησης και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

 

Η παρέμβαση Ο Προϋπολογισμός Marketing – Επικοινωνίας & Διαφήμισης:  Έξυπνα & Αποδοτικά™ εστιάζει στην δημιουργία ενός αριστοποιημένου προϋπολογισμού Marketing που λαμβάνει υπόψιν του όλες τις μεταβλητές, δηλαδή την εταιρεία/οργανισμό, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται , την γενική οικονομική κατάσταση, τον ανταγωνισμό, τον καταναλωτή-στόχο, τα διαθέσιμα κεφάλαια και πάνω από όλα τους στόχους (ποιοτικούς και ποσοτικούς) που έχει θέσει η εταιρεία/οργανισμός.

Αφού αναλυθούν όλες οι μέθοδοι κατάρτισης και εντοπισθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, γίνεται η σύνταξη του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν την εταιρική κουλτούρα και το μοντέλο διοίκησης και λήψης αποφάσεων της κάθε εταιρείας. Τέλος, κατά τη φάση υλοποίησης, γίνεται παρακολούθηση αποκλίσεων, θετικών ή αρνητικών, οι αναγκαίες προσαρμογές και η μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τους στόχους, ποιοτικούς και ποσοτικούς.

Το σεμινάριο εστιάζει στα εξής σημεία:

 • Πως καθορίζεται ένας άριστος Προϋπολογισμός Marketing Επικοινωνίας και Διαφήμισης;
 • Ποιες είναι οι μέθοδοι καθορισμού, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους; Ποια μέθοδος καθορισμού λαμβάνει καλύτερα υπόψιν την εταιρεία/οργανισμό και τον κλάδο που δραστηριοποιείται; Ποια μέθοδος αντιμετωπίζει καλύτερα τον ανταγωνισμό;
 • Ποια η σημερινή κατάσταση της οικονομίας και η αγοράς;
 • Ποια η κουλτούρα και το διοικητικό μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας/οργανισμού;
 • Τι κεφάλαια πρέπει να αφιερωθούν στον προϋπολογισμό Marketing για να δημιουργία μίας επιτυχημένης καμπάνιας;
 • Πως υλοποιήθηκε ο προϋπολογισμός; Υπήρξαν αποκλίσεις, θετικές ή αρνητικές;
 • Υπήρξε επίτευξη των στόχων, ποιοτικών και ποσοτικών;

Όλα αυτά γίνονται με ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και το χαρακτήρα κάθε επιχείρησης και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών.

 

Αποτελέσματα της παρέμβασης

 • Η αποτελεσματική χρήση των πόρων της εταιρείας/οργανισμού στην επίτευξη των στόχων και της στρατηγικής.
 • Η αριστοποίηση της διαδικασίας καθορισμού (Budget Optimization), μέσω της κατανόησης κάθε μεθόδου.
 • Η κατανόηση του ρόλου του καταναλωτή και των προτιμήσεών του στον καθορισμό του Προϋπολογισμού.
 • Η γνώση του ανταγωνισμού και των κύριων όπλων του στον καθορισμό του Προϋπολογισμού.
 • Η αναγνώριση και εκτίμηση του ρόλου που διαδραματίζουν το οικονομικό περιβάλλον, η κουλτούρα και το διοικητικό μοντέλο της εταιρείας/οργανισμού στον καθορισμό και την επιτυχία υλοποίησης του Προϋπολογισμού Marketing.

Δομή παρέμβασης

Ημερήσια παρέμβαση

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μεσαία στελέχη του Marketing ή της Εμπορικής Διεύθυνσης, αλλά και νέα-επιτελικά στελέχη των τμημάτων αυτών, καθώς και επιχειρηματίες που επιβλέπουν το τμήμα Marketing της εταιρείας τους.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION