Διαδικασίες Διαδοχής σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Η Οικογενειακή επιχείρηση είναι η επικρατούσα μορφή επιχείρησης στη σύγχρονη εποχή. Η επιτυχής μεταβίβαση της διοίκησής της στην επόμενη γενιά, η εξασφάλιση της συνέχειας της και η μεταβίβαση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι ιδρυτές επιχειρηματίες.

leverlearning

Η Lever Learning παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η μεταβίβαση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και της διοίκησής τους στην επόμενη γενιά και η εξασφάλιση της συνέχειάς τους στο μέλλον.

Τα στελέχη μας χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία και προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την δημιουργία και την διαχείριση των σχέσεων οι οποίες θα βοηθήσουν :

 • Στην αποτελεσματική επίλυση των τριβών και των προβλημάτων που τις απασχολούν
 • Στο μελλοντικό ανασχεδιασμό θέσεων, υπευθυνοτήτων και λειτουργιών
 • Στη γεφύρωση του χάσματος που χωρίζει τις δύο γενιές
 • Στην αξιοποίηση της βοήθειας των εξωτερικών συνεργατών
 • Στην προετοιμασία των κληρονόμων για διαδοχή
 • Στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό

Η Lever Learning παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογενειακές επιχειρήσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η μεταβίβαση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και της διοίκησής τους στην επόμενη γενιά και η εξασφάλιση της συνέχειάς τους στο μέλλον.

Τα στελέχη μας χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία και προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την δημιουργία και την διαχείριση των σχέσεων οι οποίες θα βοηθήσουν :

 • Στην αποτελεσματική επίλυση των τριβών και των προβλημάτων που τις απασχολούν
 • Στο μελλοντικό ανασχεδιασμό θέσεων, υπευθυνοτήτων και λειτουργιών
 • Στη γεφύρωση του χάσματος που χωρίζει τις δύο γενιές
 • Στην αξιοποίηση της βοήθειας των εξωτερικών συνεργατών
 • Στην προετοιμασία των κληρονόμων για διαδοχή
 • Στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION