Η Lever Learning προσφέρει ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες δημιουργούνται κάθε φορά σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του οργανισμού σας. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση ή/ και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων, σε θέματα αυτοανάπτυξης, αντιμετώπισης κρίσεων και βελτίωσης των σχέσεων με άλλους.

Έχοντας πολυετή εμπειρία, αξιοπιστία και συνέπεια είμαστε δίπλα σας ως έγκυρος συνεργάτης, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, και σας δίνουμε λύσεις που θα εξελίξουν περαιτέρω την εταιρεία σας. Εφαρμόζουμε συστήματα μέσω διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και εντοπίζουμε περιπτώσεις χαμηλής ανάπτυξης ώστε να προσφέρουμε τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες για την επίτευξη των δικών σας επιθυμητών στόχων.

Επανασχεδιασμός Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Η θεμελιώδης επανεξέταση και ο ριζικός επανασχεδιασμός της επιχειρησιακής διαδικασίας για την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων σε κρίσιμα μέτρα απόδοσης, όπως η παραγωγικότητα, το κόστος, η εξυπηρέτηση, η ποιότητα κλπ. είναι απαραίτητη σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές στη λειτουργία τους.

leverlearning
leverlearning

Εσωτερικός Έλεγχος

Η καταγραφή των διαδικασιών μέσα στη επιχείρηση, ο επαναπροσδιορισμός τους και η σύσταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τον χάρτη συνεχής παρακολούθησης (μηχανισμοί continues audit and fraud) όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων μερών. H συνεχής ενημέρωση της διοίκησης διαμέσων των Εκθέσεων ΕΕ αποκαλύπτει στη διοίκηση λάθη και παραλήψεις κάθε μεγέθους επιχείρησης.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχει η δυνατότητα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης στα εργαλεία Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Entry – Mid – Senior level). 

leverlearning
leverlearning

Finance

Η χρηματοοικονομική συμβουλευτική αποβλέπει στην ερμηνεία των λογιστικών καταστάσεων και συμπερασμάτων. Αναλύονται ανάγκες όπως είναι η επιλογή της πιο συμφέρουσας χρηματοδότησης (επενδυτικά προφίλ) καθώς και της περισσότερο αποδοτικής επενδυτικής επιλογής (Επενδυτικά Πλάνα). Σχηματίζονται μελλοντικά επιχειρηματικά σενάρια διαμέσων προϋπολογισμών (Κεφαλαιακών, Ταμειακών, Πωλήσεων, Παραγωγής ΓΒΕ κλπ) και ερμηνευτικών εργαλείων, όπως αυτά αναλύονται και στις υπηρεσίες μας.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχει η δυνατότητα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης σε όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία (Entry – Mid – Senior level)

leverlearning
leverlearning

Logistic

Η αποτελεσματική διοίκηση των εναλλακτικών μεθόδων αποθήκευσης και μεταφοράς συνδράμει  στην ριζική ανακατάταξη και συρρίκνωση του κόστους και των εξόδων διαμέσων της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή και όχι μόνο. Η ανάλυση και η κοστολόγηση των Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνεχώς βελτιώνεται μέσα από τις πολύπλευρες εξελίξεις τους και από την εγκαθίδρυση συστημάτων ελέγχου τους, αρκεί να έχουν χαρτογραφεί με συνεχή παρακολούθηση.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχει η δυνατότητα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης στα εργαλεία διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Mid – Senior level).

leverlearning
leverlearning

Διαδικασίες Διαδοχής σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Η Οικογενειακή επιχείρηση είναι η επικρατούσα μορφή επιχείρησης στη σύγχρονη εποχή. Η επιτυχής μεταβίβαση της διοίκησής της στην επόμενη γενιά, η εξασφάλιση της συνέχειας της και η μεταβίβαση της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι ιδρυτές επιχειρηματίες.

leverlearning
leverlearning

Έρευνες Μυστηριώδους πελάτη

Ο μυστηριώδης πελάτης είναι το πιο απαραίτητο και σύγχρονο εργαλείο της διοίκησης, που καταγράφει με απόλυτη ακρίβεια την σχέση πελάτη-επιχείρησης και δίνει μια πλήρη εικόνα για το πώς βλέπουν οι πελάτες την επιχείρησή σας, όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που τους προσφέρει.

leverlearning
leverlearning

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Η διοίκηση των πωλήσεων είναι μια πολλαπλή διαδικασία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, συντονισμού των λειτουργιών πωλήσεων και εφαρμογής τεχνικών πωλήσεων, που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να επιτυγχάνει με συνέπεια, και να ξεπερνά, τους στόχους πωλήσεών της.

leverlearning
leverlearning

Υπηρεσίες Coaching – Mentoring

Η ανάπτυξη, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση του επαγγελματία να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες και ικανότητες του για να ξεπεράσει δυσκολίες, να επιφέρει αξιόλογες και βιώσιμες αλλαγές στην επαγγελματική και επιχειρηματική του δραστηριότητα, να οργανώσει και να διοικήσει καλύτερα και αποδοτικότερα τις λειτουργίες της επιχείρησής του, με στόχο τόσο την προσωπική του ανάπτυξη, όσο και την ανάπτυξη της εταιρείας του.

leverlearning
leverlearning

Human Resources

Η συνεχής μεταβολή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπου καθημερινά αναπτύσσονται οι ανθρώπινοι πόροι της επιχείρησης επιβάλλουν την τακτική και σε βάθος παρακολούθησης τους με μηχανισμούς ελέγχου του ανθρωπίνου Δυναμικού (Ελεγκτική Ανθρωπίνου Δυναμικού) όπου επιτυγχάνεται σε τακτά διαστήματα η επαναξιολόγηση και επανεκτίμηση του και παρακολουθούνται σε βάθος όλα τα σχετικά θέματα.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχει η δυνατότητα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης στα εργαλεία διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Mid – Senior level).

leverlearning
leverlearning

Δημιουργία Εσωτερικών Ακαδημιών – Πανεπιστημίων

H διαρκής εσωτερική εκπαίδευση μαζί με τη διαχείριση της γνώσης αποτελούν στρατηγικά εργαλεία ενός οργανισμού για την προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων του και τη βελτίωση της απόδοσής τους, με στόχο την αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Αυτό επιτυγχάνουν οι Εσωτερικές Ακαδημίες-Πανεπιστήμια.

leverlearning
leverlearning

Παρακολούθηση Μαθητικών Ομάδων για Σχολικούς & Εξωσχολικούς Διαγωνισμούς

Η οργάνωση και παρακολούθηση Μαθητικών Ομάδων ως συμβουλευτική διαδικασία συμβάλλει σημαντικά στην εκπαιδευτική καθοδήγηση των μαθητών για την συμμετοχή τους σε τοπικούς και παγκόσμιους σχολικούς και εξωσχολικούς διαγωνισμούς (STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics) ανάπτυξης καινοτομιών, νεανικής επιχειρηματικότητας κλπ.

leverlearning
leverlearning

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION