Υπηρεσίες Coaching – Mentoring

Η ανάπτυξη, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση του επαγγελματία να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες και ικανότητες του για να ξεπεράσει δυσκολίες, να επιφέρει αξιόλογες και βιώσιμες αλλαγές στην επαγγελματική και επιχειρηματική του δραστηριότητα, να οργανώσει και να διοικήσει καλύτερα και αποδοτικότερα τις λειτουργίες της επιχείρησής του, με στόχο τόσο την προσωπική του ανάπτυξη, όσο και την ανάπτυξη της εταιρείας του.

leverlearning

Coaching είναι η διαδικασία ανάπτυξης κατά την οποία ένας σύμβουλος βοηθά καθοδηγεί και εκπαιδεύει τον επαγγελματία  να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες και ικανότητες για να ξεπεράσει τις δυσκολίες, έτσι ώστε να επιφέρει αξιόλογες και βιώσιμες αλλαγές στην επαγγελματική και επιχειρηματική του δραστηριότητα με γενικούς στόχους και συνολική ανάπτυξη. Η Lever Learning αναλαμβάνει την παροχή αυτής της συμβουλευτικής υπηρεσίας και σας βοηθά να οργανώσετε και να διοικήσετε καλύτερα και αποδοτικότερα τις λειτουργίες της επιχείρησης και να αυξήσετε την παραγωγικότητα σας.

Στόχος είναι η:

 • Βελτίωση της ατοµικής απόδοσης/παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων εργαζομένων
 • Βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού
 • Αύξηση της κινητοποίησης
 • Δημιουργία καλύτερου εργασιακού κλίματος

 

Mentoring είναι η υπηρεσία μιας συνεργασίας μάθησης και ανάπτυξης που εφαρμόζεται μεταξύ έμπειρων στελεχών μας και κυρίως νέων επαγγελματιών και έχει μια ορισμένη περιοχή εμπειρογνωμοσύνης. Η καθοδήγηση, η εμπειρία και η δομή της σχέσης επηρεάζει το ποσό της ψυχοκοινωνικής στήριξης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και τον ρόλο της μοντελοποίησης.

Η Lever Learning αναλαμβάνει το mentoring των στελεχών σας και προκαλεί τον καθοδηγούμενο ώστε να επιτύχει τους στόχους του στο συγκεκριμένο τομέα που έχει επιλέξει. Η διαδικασία αυτή απαιτεί κοινή προσπάθεια και μία ειλικρινή, θετική και εποικοδομητική σχέση ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς ώστε η απόδοση σας να βελτιωθεί μέσα από:

 • Την παρακίνηση και την ενθάρρυνση σας
 • Από την εμπειρία του μέντορα και κατ΄επέκταση της επιχείρησης
 • Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την αναγνώριση των δυνατοτήτων σας
 • Την επίτευξη συγκεκριμένων, ρεαλιστικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
 • Την αφομοίωση γνώσης και της οργάνωσης της δουλειάς σας
 • Την αξιολόγηση της δουλειάς σας

Coaching είναι η διαδικασία ανάπτυξης κατά την οποία ένας σύμβουλος βοηθά καθοδηγεί και εκπαιδεύει τον επαγγελματία  να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες και ικανότητες για να ξεπεράσει τις δυσκολίες, έτσι ώστε να επιφέρει αξιόλογες και βιώσιμες αλλαγές στην επαγγελματική και επιχειρηματική του δραστηριότητα με γενικούς στόχους και συνολική ανάπτυξη. Η Lever Learning αναλαμβάνει την παροχή αυτής της συμβουλευτικής υπηρεσίας και σας βοηθά να οργανώσετε και να διοικήσετε καλύτερα και αποδοτικότερα τις λειτουργίες της επιχείρησης και να αυξήσετε την παραγωγικότητα σας.

Στόχος είναι η:

 • Βελτίωση της ατοµικής απόδοσης/παραγωγικότητας
 • Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων εργαζομένων
 • Βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού
 • Αύξηση της κινητοποίησης
 • Δημιουργία καλύτερου εργασιακού κλίματος

 

Mentoring είναι η υπηρεσία μιας συνεργασίας μάθησης και ανάπτυξης που εφαρμόζεται μεταξύ έμπειρων στελεχών μας και κυρίως νέων επαγγελματιών και έχει μια ορισμένη περιοχή εμπειρογνωμοσύνης. Η καθοδήγηση, η εμπειρία και η δομή της σχέσης επηρεάζει το ποσό της ψυχοκοινωνικής στήριξης, του επαγγελματικού προσανατολισμού και τον ρόλο της μοντελοποίησης.

Η Lever Learning αναλαμβάνει το mentoring των στελεχών σας και προκαλεί τον καθοδηγούμενο ώστε να επιτύχει τους στόχους του στο συγκεκριμένο τομέα που έχει επιλέξει. Η διαδικασία αυτή απαιτεί κοινή προσπάθεια και μία ειλικρινή, θετική και εποικοδομητική σχέση ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς ώστε η απόδοση σας να βελτιωθεί μέσα από:

 • Την παρακίνηση και την ενθάρρυνση σας
 • Από την εμπειρία του μέντορα και κατ΄επέκταση της επιχείρησης
 • Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την αναγνώριση των δυνατοτήτων σας
 • Την επίτευξη συγκεκριμένων, ρεαλιστικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
 • Την αφομοίωση γνώσης και της οργάνωσης της δουλειάς σας
 • Την αξιολόγηση της δουλειάς σας

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION