Εσωτερικός Έλεγχος

Η καταγραφή των διαδικασιών μέσα στη επιχείρηση, ο επαναπροσδιορισμός τους και η σύσταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τον χάρτη συνεχής παρακολούθησης (μηχανισμοί continues audit and fraud) όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων μερών. H συνεχής ενημέρωση της διοίκησης διαμέσων των Εκθέσεων ΕΕ αποκαλύπτει στη διοίκηση λάθη και παραλήψεις κάθε μεγέθους επιχείρησης.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, υπάρχει η δυνατότητα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης στα εργαλεία Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (Entry – Mid – Senior level). 

leverlearning
 1. Έκθεση ΕΕ

Το τελικό στάδιο όλης της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η έκδοση έκθεσης ελέγχου από τον ελεγκτή. Στην έκθεση ελέγχου συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται τα συμπεράσματα που έχει εξάγει ο ελεγκτής από το σύνολο των ελεγκτικών τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει, από τους ελεγκτικούς κινδύνους που έχει εντοπίσει και που ουσιαστικά αποτελούν τη βάση της επαγγελματικής του γνώμης, που διατυπώνεται σε αυτή την έκθεση.

Η έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Αναφορά στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και στις αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου μέσα σε αυτό.
 • Αναφορά στη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της αντιμετώπισης των κινδύνων.
 • Περιγραφή των βημάτων διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου.
 • αναφορά στα προγράμματα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου για κάθε τμήμα της επιχείρησης ή του οργανισμού, με λεπτομερή περιοχή δραστηριοτήτων.
 • Αναφορά στην εσωτερική οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

 

 1. Continues Audit – Σύστημα παρακολούθησης ελεγκτικών μηχανισμών

Η υιοθέτηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η εφαρμογή των μηχανισμών Ελέγχου απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή επαναλαμβανόμενων μηχανισμών ελέγχου, σύμφωνα με την έκθεση του ελέγχου και τους ελεγκτικούς κινδύνους. Αυτή η πρακτική απαιτεί εκπαίδευση και τεχνικές γνώσεις μέχρι την αποτελεσματική υιοθέτηση μηχανισμών της συνεχούς ελεγκτικής και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της.

 

 1. Fraud Audit – Έλεγχος Απάτης

Η απάτη προκύπτει από οποιαδήποτε παράνομη πράξη που χαρακτηρίζεται από εξαπάτηση, απόκρυψη ή παραβίαση της εμπιστοσύνης. Ένα αποτελεσματικό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που προβλέπει και διαχειρίζεται και θέματα απάτης, έχει σημαντικές υποδομές για:

 • Να προβλέπει και να εντοπίζει κόκκινα σημεία, που μπορεί να έχουν διαπραχθεί απάτες ή που είναι ευάλωτα σε απάτες.
 • Να κατανοεί με αντικειμενικά και υποκειμενικά ανά οργανισμό κριτήρια σημεία αναπαραγωγής απάτης, καθώς και τεχνικές δημιουργίας της.
 • Να ορίζει δείκτες απάτης με περιθώρια αξιολόγησης των για εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων δράσης, έρευνας και καταστολής της απάτης.
 • Να αξιολογεί και να ενισχύει τα μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης σεναρίων απάτης σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις.

 

 1. Business Audit Unit – Ελεγκτική μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Είναι επιτακτική ανάγκη οι ΜΜΕ να ενισχύσουν το σύστημα διακυβέρνησης, κινδύνου και ελέγχου, που συνιστάται από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης,  για την υποστήριξη ισχυρών επιχειρηματικών επιδόσεων. Ο εσωτερικός ελεγκτής παρέχει συμβουλές σχετικά με το σύστημα κινδύνου και ελέγχου για να παραμείνει μια επιχείρηση ανταγωνιστική. Διαπιστώσαμε από εκθέσεις και προηγούμενες μελέτες ότι οι αποτυχίες των ΜΜΕ συντελούνται από διάφορους παράγοντες, όπως χαμηλή παραγωγικότητα, έλλειψη χρηματοδότησης καθώς και ανεπαρκείς δεξιότητες και ικανότητες. Η εταιρική διακυβέρνηση ορίζει ότι οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν στρατηγική, τακτική και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα υιοθετώντας καλές αρχές Εσωτερικού Ελέγχου, που περιλαμβάνουν μηχανισμό διαχείρισης κινδύνων και ελέγχων. Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύει την Εταιρική διακυβέρνηση μέσω εργασιών διασφάλισης και παροχής συμβουλών.

 1. Έκθεση ΕΕ

Το τελικό στάδιο όλης της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η έκδοση έκθεσης ελέγχου από τον ελεγκτή. Στην έκθεση ελέγχου συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται τα συμπεράσματα που έχει εξάγει ο ελεγκτής από το σύνολο των ελεγκτικών τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει, από τους ελεγκτικούς κινδύνους που έχει εντοπίσει και που ουσιαστικά αποτελούν τη βάση της επαγγελματικής του γνώμης, που διατυπώνεται σε αυτή την έκθεση.

Η έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Αναφορά στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και στις αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου μέσα σε αυτό.
 • Αναφορά στη διενέργεια του ελεγκτικού έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της αντιμετώπισης των κινδύνων.
 • Περιγραφή των βημάτων διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου.
 • αναφορά στα προγράμματα διενέργειας εσωτερικού ελέγχου για κάθε τμήμα της επιχείρησης ή του οργανισμού, με λεπτομερή περιοχή δραστηριοτήτων.
 • Αναφορά στην εσωτερική οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

 

 1. Continues Audit – Σύστημα παρακολούθησης ελεγκτικών μηχανισμών

Η υιοθέτηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η εφαρμογή των μηχανισμών Ελέγχου απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή επαναλαμβανόμενων μηχανισμών ελέγχου, σύμφωνα με την έκθεση του ελέγχου και τους ελεγκτικούς κινδύνους. Αυτή η πρακτική απαιτεί εκπαίδευση και τεχνικές γνώσεις μέχρι την αποτελεσματική υιοθέτηση μηχανισμών της συνεχούς ελεγκτικής και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της.

 

 1. Fraud Audit – Έλεγχος Απάτης

Η απάτη προκύπτει από οποιαδήποτε παράνομη πράξη που χαρακτηρίζεται από εξαπάτηση, απόκρυψη ή παραβίαση της εμπιστοσύνης. Ένα αποτελεσματικό σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που προβλέπει και διαχειρίζεται και θέματα απάτης, έχει σημαντικές υποδομές για:

 • Να προβλέπει και να εντοπίζει κόκκινα σημεία, που μπορεί να έχουν διαπραχθεί απάτες ή που είναι ευάλωτα σε απάτες.
 • Να κατανοεί με αντικειμενικά και υποκειμενικά ανά οργανισμό κριτήρια σημεία αναπαραγωγής απάτης, καθώς και τεχνικές δημιουργίας της.
 • Να ορίζει δείκτες απάτης με περιθώρια αξιολόγησης των για εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων δράσης, έρευνας και καταστολής της απάτης.
 • Να αξιολογεί και να ενισχύει τα μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης σεναρίων απάτης σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις.

 

 1. Business Audit Unit – Ελεγκτική μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Είναι επιτακτική ανάγκη οι ΜΜΕ να ενισχύσουν το σύστημα διακυβέρνησης, κινδύνου και ελέγχου, που συνιστάται από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης,  για την υποστήριξη ισχυρών επιχειρηματικών επιδόσεων. Ο εσωτερικός ελεγκτής παρέχει συμβουλές σχετικά με το σύστημα κινδύνου και ελέγχου για να παραμείνει μια επιχείρηση ανταγωνιστική. Διαπιστώσαμε από εκθέσεις και προηγούμενες μελέτες ότι οι αποτυχίες των ΜΜΕ συντελούνται από διάφορους παράγοντες, όπως χαμηλή παραγωγικότητα, έλλειψη χρηματοδότησης καθώς και ανεπαρκείς δεξιότητες και ικανότητες. Η εταιρική διακυβέρνηση ορίζει ότι οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν στρατηγική, τακτική και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα υιοθετώντας καλές αρχές Εσωτερικού Ελέγχου, που περιλαμβάνουν μηχανισμό διαχείρισης κινδύνων και ελέγχων. Επιπλέον, ο εσωτερικός έλεγχος ενισχύει την Εταιρική διακυβέρνηση μέσω εργασιών διασφάλισης και παροχής συμβουλών.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION