Βασικό Σεμινάριο BOBATH – Basic BOBATH NDT

Η μέθοδος Βοbath-N.D.T. (NeuroDevelopmental Treatment, Νευροεξελικτική Αγωγή) εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία. Είναι μια απόλυτα εξατομικευμένη μέθοδος για την επανεκπαίδευση του παιδιού με κινητικά προβλήματα, βασίζεται στις  νευροεξελικτικές αρχές και στηρίζεται στην καλή γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης. Εφαρμόζεται με τεχνικές – χειρισμούς, αναχαιτίζοντας το παθολογικό πρότυπο και διευκολύνοντας την παραγωγή κίνησης, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχία αποτελεί η συνεργασία όλης της ομάδας των ειδικών που ασχολούνται με το παιδί: Παιδίατρος, Παιδονευρολόγος, Παιδορθοπεδικός, Φυσιοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός.

Προσφέρονται 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια στηριζόμενα στην μέθοδο: το Basic NDT Bobath, Baby NDT Bobath, Extention NDT Bobath, Advanced NDT Bobath & Refreshers NDT Bobath

leverlearning

Το Βασικό σεμινάριο Νευροεξελικτικής αγωγής (μέθοδος Bobath) απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές καθώς και σε Παιδιάτρους και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διαταραχών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε παιδιά ή ενήλικες. Αποτελεί την περισσότερο διαδεδομένη θεραπευτική προσέγγιση στην Ευρώπη και την Αμερική.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτών Bobath (EBTA), «η μέθοδος της Νευροεξελικτικής αγωγής-Bobath προσεγγίζει διεπιστημονικά, δια μέσου της επίλυσης προβλημάτων και της προοπτικής εξέλιξης, την αξιολόγηση, θεραπεία και διαχείριση κάθε ατόμου με περιορισμένη ικανότητα πλήρους συμμετοχής στη καθημερινή ζωή, λόγω της βλάβης των κινητικών (μυϊκός τόνος, πρότυπα κίνησης), αισθητηριακών, αντιληπτικών και γνωστικών λειτουργιών, εξαιτίας διαταραχής του ΚΝΣ.» (EBTA 2004).

Οι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε θέση:

 1. Να κατατάσσουν και να αξιολογούν παιδιά με αισθητικοκινητικές διαταραχές.
 2. Να επιλέγουν εφικτούς και ρεαλιστικούς θεραπευτικούς στόχους.
 3. Να επιλέγουν αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή.
 4. Να καταστρώνουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.

 

Το βασικό σεμινάριο BOBATH περιλαμβάνει:

 • Θεωρητικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους – πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
 • Πρακτική άσκηση – οι σπουδαστές δουλεύουν μεταξύ τους.
 • Θεραπευτικές συνεδρίες με παιδιά, χωρισμένοι σε ομάδες.
 • Εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών και επιδείξεις σε παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση διαφόρων τύπων και ηλικιών και άλλες κινητικές δυσλειτουργίες.
 • Επιπλέον ύλη όπως, ποσοτική και ποιοτική μέτρηση αδρής κινητικότητας, κινητικό έλεγχο και κινητική μάθηση
 • Διαλέξεις από Έλληνες ειδικούς ιατρούς-θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς καθηγητές, δασκάλους, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό.
 • Επισκέψεις σε άλλα κέντρα και νοσοκομεία.

 

Το σεμινάριο εξελίσσεται σε τέσσερεις βασικούς άξονες:

 1. Το θεωρητικό υπόβαθρο
 • Ορισμός, ταξινόμηση
 • Άτυπη αισθητικοκινητική ανάπτυξη
 • Διευκολύνσεις
 • Φυσιολογική ανάπτυξη αδρής, λεπτής κινητικότητος
 • Νευροεπιστήμες (νευροφυσιολογία, νευροανατομία,νευροπαθολογία,
 • Iατρικές-διαγνωστικές διαδικασίες
 • Θεωρεία εργοθεραπείας και λογοθεραπείας
 • Ορθοπεδικά θέματα
 1. Πρακτική εφαρμογή με ομάδες ασθενών (practical treatment sessions) (φυσιοθεραπείας /εργοθεραπείας / λογοθεραπείας)
 • Περιγραφή και κατανόηση της κλινικής εικόνας
 • Προσδιορισμός των ικανοτήτων και των περιορισμών
 • Συσχέτιση των κινητικών προτύπων, του αισθητηριακού δυναμικού, του αντιληπτικού και νοητικού επιπέδου και του έμμεσου και άμεσου περιβάλλοντος, με το επίπεδο ανεξαρτησίας και συμμετοχής του παιδιού και της οικογένειας.
 • Προσδιορισμός της προοπτικής εξέλιξης της κλινικής εικόνας σε σχέση με την κατάταξη και τους ειδικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Οριοθέτηση των θεραπευτικών επιλογών σε σχέση με την αποφυγή των παραμορφώσεων και την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης της ρεαλιστικής προοπτικής της ανεξαρτησίας.
 • Εξοικείωση με την αρχή της συνεργασίας των μελών της ομάδας αποκατάστασης στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας
 1. Μελέτη κλινικών περιπτώσεων (Solving Problem)
 • Παρουσίαση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των πληροφοριών που έλαβαν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν ένα ολιστικό και απόλυτα εξατομικευμένο πλάνο θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές, και κινητικούς περιορισμούς
 • Τεχνικές διευκολύνσεων και διαχείρισης μυϊκού τόνου και προτύπων στάσης και κίνησης, εκπαίδευση κινητικών δραστηριοτήτων
 1. Αξιολόγηση και κλινική συλλογιστική φυσιοθεραπείας / εργοθεραπείας / λογοθεραπείας)
 • Τεχνικές παρατήρησης και αξιολόγηση
 • Εφαρμογή ειδικών εργαλείων εκτίμησης μέτρησης λειτουργικής απόδοσης (GMFM,GMPM.QUEST,PEDI)
 • Επιλογή λειτουργικών και θεραπευτικών στόχων και θεραπευτικής στρατηγικής
 • Αρχές συνεργασίας των μελών της ομάδας αποκατάστασης
 • Επιλογή ορθώσεων και άλλων βοηθημάτων
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας

 

Λοιπές πληροφορίες

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 9 εβδομάδες. Είναι το μοναδικό σεμινάριο στην Ελλάδα και την Ευρώπη που διεξάγεται σε 45 εργάσιμες ημέρες, ήτοι 360 διδακτικές ώρες, με τα 2/3 του χρόνου πρακτική εφαρμογή και μελέτη περιστατικών. Πραγματοποιείται part time, σε 11-13 μηνιαίες συναντήσεις.

Οι εκπαιδευτές της εξειδικευμένης αυτής Αγωγής, Έλληνες ή αλλοδαποί, είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι (Ευρώπη, Αμερική) και διδάσκουν κάτω από την αιγίδα της Πανευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης Ένωσης Εκπαιδευτών της μεθόδου.

Την Επιστημονική ευθύνη και υλοποίηση φέρουν οι εκπαιδευτές Senior NDT Instructors και μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ΕΒΤΑ , κ. Γεωργιάδου Αθηνά, κ. Κάνδραλη Ιφιγένεια, κ.Υφαντής Νικόλαος κ. Dore Blom, κ. Ζωγράφου Φωτεινή καθώς και οι NDT Tutors κ. Σδούκου Ειρήνη, κ. Κατσογιάννης Νικόλαος.

Στους εκπαιδευομένους παρέχεται , κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης η οποία διαπιστώνεται με την τεκμηριωμένη αξιολόγηση, πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δασκάλων BOBATH (European Bobath Tutor Association-EBTA). Το πιστοποιητικό φέρει τη σφραγίδα της EBTA (European Bobath Tutor Association) και έχει παγκόσμια ισχύ.

 

5 εκπαιδευτικά σεμινάρια στηριζόμενα στην μέθοδο Bobath:

 • Basic NDT Bobath. Το βασικό σεμινάριο της μεθόδου, διάρκειας 45 ημερών – 360 ωρών, σε part time υλοποίηση σε 12 μήνες.
 • Baby NDT Bobath για βρέφη. Η σημασία της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά, διάρκειας 15 ημερών – 120 ωρών, με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου.
 • Extention NDT Bobath. Διάρκειας 5 ημερών – 35 ωρών, με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου.
 • Advanced NDT Bobath. Διάρκεια 5 ημερών – 35 ωρών, με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου.
 • Refresher NDT Bobath. Διάρκεια 2 ημερών – 14 ωρών, με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για οποιοδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Μαυρομάτη,

τηλ. 6974 030818
[email protected]
[email protected]

 

 

Μέθοδος Νευροεξελικτικής Αγωγής BobathΕισαγωγή και επεξήγηση της μεθόδου

Η μέθοδος Βοbath-N.D.T (NeuroDevelopmental Treatment – Νευροεξελικτική Αγωγή) αναπτύχθηκε μετά το 1950 από τον γιατρό Karel Bobath και την φυσικοθεραπεύτρια Berta Bobath. Το ζευγάρι εισήγαγε μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο. Στη δεκαετία του 1970 η Dr E. Kohn παιδονευρολόγος κι η M. Quinton φυσιοθεραπεύτρια, πρόσθεσαν την εμπειρία τους με βρέφη έως 12 μηνών και τόνισαν τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά και βρέφη.

Η μέθοδος Bobath – N.D.T. είναι μια απόλυτα εξατομικευμένη μέθοδος για την επανεκπαίδευση του παιδιού με κινητικά προβλήματα και κυρίως βασίζεται στις  νευροεξελικτικές αρχές ότι η φυσιολογική κίνηση προϋποθέτει φυσιολογικό μυϊκό τόνο, κάτι που διαταράσσεται όταν υπάρχει εγκεφαλική βλάβη (όταν υπάρχει διαταραχή στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) και ότι η ανάπτυξη πραγματοποιείται κεφαλοουριαία (από το κέντρο προς την περιφέρεια), εξαρτάται δε τόσο από την ωρίμανση του Κ.Ν.Σ. και από τους γενετικούς παράγοντες, όσο και από διάφορους χειρισμούς και από το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται.

Η μέθοδος Bobath N.D.T. στηρίζεται στην καλή γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης του βρέφους. Εφαρμόζεται με τεχνικές – χειρισμούς, αναχαιτίζοντας το παθολογικό πρότυπο κίνησης και διευκολύνοντας την παραγωγή κίνησης, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Διδάσκεται έτσι η φυσιολογική κίνηση, δίνοντας στο παιδί την αισθητικοκινητική εμπειρία που απορρέει από αυτήν, χρησιμοποιώντας το συνδυασμό αναστολής και διευκόλυνσης ως το μηχανισμό που θα οδηγήσει στη μάθηση της εκούσιας ενεργητικής κίνησης, μέσω της συνεχούς επανάληψης.

Οι χειρισμοί εφαρμόζονται σε σημεία κλειδιά του σώματος, τα οποία μπορεί να είναι κεντρικά (π.χ. ώμοι) ή περιφερικά (π.χ. χέρια). Ο θεραπευτής αξιολογεί τις αντιδράσεις του παιδιού, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το τι παρεμποδίζει το φυσιολογικό μυϊκό τόνο και την κίνηση, έτσι ώστε να προγραμματιστεί η θεραπεία και να καθοριστούν οι μακροπρόθεσμοι κι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της. Η επαναξιολόγηση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Στο θεραπευτικό πρόγραμμα πρωταρχικό ρόλο παίζει και η συνεργασία όλης της ομάδας που ασχολείται με το παιδί: Παιδίατρος Παιδονευρολόγος, Παιδορθοπεδικός, Φυσιοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός. Η συμμετοχή τέλος των γονέων στη θεραπευτική αγωγή του παιδιού τους είναι καθοριστικής σημασίας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη κατανόησης των αρχών της N.D.T.- Bobath από αυτούς. Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας της θεραπευτικής αγωγής είναι και η εφαρμογή κάποιων στοιχείων της από τους γονείς στο σπίτι. Όλοι λοιπόν μαζί σαν μια ομάδα μπορούν να δώσουν στα παιδιά με κινητικά προβλήματα τη βοήθεια για το μέλλον που τους αξίζει.

Το Βασικό σεμινάριο Νευροεξελικτικής αγωγής (μέθοδος Bobath) απευθύνεται σε πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές καθώς και σε Παιδιάτρους και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διαταραχών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε παιδιά ή ενήλικες. Αποτελεί την περισσότερο διαδεδομένη θεραπευτική προσέγγιση στην Ευρώπη και την Αμερική.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτών Bobath (EBTA), «η μέθοδος της Νευροεξελικτικής αγωγής-Bobath προσεγγίζει διεπιστημονικά, δια μέσου της επίλυσης προβλημάτων και της προοπτικής εξέλιξης, την αξιολόγηση, θεραπεία και διαχείριση κάθε ατόμου με περιορισμένη ικανότητα πλήρους συμμετοχής στη καθημερινή ζωή, λόγω της βλάβης των κινητικών (μυϊκός τόνος, πρότυπα κίνησης), αισθητηριακών, αντιληπτικών και γνωστικών λειτουργιών, εξαιτίας διαταραχής του ΚΝΣ.» (EBTA 2004).

Οι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι σε θέση:

 1. Να κατατάσσουν και να αξιολογούν παιδιά με αισθητικοκινητικές διαταραχές.
 2. Να επιλέγουν εφικτούς και ρεαλιστικούς θεραπευτικούς στόχους.
 3. Να επιλέγουν αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή.
 4. Να καταστρώνουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.

 

Το βασικό σεμινάριο BOBATH περιλαμβάνει:

 • Θεωρητικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους – πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
 • Πρακτική άσκηση – οι σπουδαστές δουλεύουν μεταξύ τους.
 • Θεραπευτικές συνεδρίες με παιδιά, χωρισμένοι σε ομάδες.
 • Εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών και επιδείξεις σε παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση διαφόρων τύπων και ηλικιών και άλλες κινητικές δυσλειτουργίες.
 • Επιπλέον ύλη όπως, ποσοτική και ποιοτική μέτρηση αδρής κινητικότητας, κινητικό έλεγχο και κινητική μάθηση
 • Διαλέξεις από Έλληνες ειδικούς ιατρούς-θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, πανεπιστημιακούς καθηγητές, δασκάλους, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό.
 • Επισκέψεις σε άλλα κέντρα και νοσοκομεία.

 

Το σεμινάριο εξελίσσεται σε τέσσερεις βασικούς άξονες:

 1. Το θεωρητικό υπόβαθρο
 • Ορισμός, ταξινόμηση
 • Άτυπη αισθητικοκινητική ανάπτυξη
 • Διευκολύνσεις
 • Φυσιολογική ανάπτυξη αδρής, λεπτής κινητικότητος
 • Νευροεπιστήμες (νευροφυσιολογία, νευροανατομία,νευροπαθολογία,
 • Iατρικές-διαγνωστικές διαδικασίες
 • Θεωρεία εργοθεραπείας και λογοθεραπείας
 • Ορθοπεδικά θέματα
 1. Πρακτική εφαρμογή με ομάδες ασθενών (practical treatment sessions) (φυσιοθεραπείας /εργοθεραπείας / λογοθεραπείας)
 • Περιγραφή και κατανόηση της κλινικής εικόνας
 • Προσδιορισμός των ικανοτήτων και των περιορισμών
 • Συσχέτιση των κινητικών προτύπων, του αισθητηριακού δυναμικού, του αντιληπτικού και νοητικού επιπέδου και του έμμεσου και άμεσου περιβάλλοντος, με το επίπεδο ανεξαρτησίας και συμμετοχής του παιδιού και της οικογένειας.
 • Προσδιορισμός της προοπτικής εξέλιξης της κλινικής εικόνας σε σχέση με την κατάταξη και τους ειδικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Οριοθέτηση των θεραπευτικών επιλογών σε σχέση με την αποφυγή των παραμορφώσεων και την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης της ρεαλιστικής προοπτικής της ανεξαρτησίας.
 • Εξοικείωση με την αρχή της συνεργασίας των μελών της ομάδας αποκατάστασης στα πλαίσια της επαγγελματικής δεοντολογίας
 1. Μελέτη κλινικών περιπτώσεων (Solving Problem)
 • Παρουσίαση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των πληροφοριών που έλαβαν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν ένα ολιστικό και απόλυτα εξατομικευμένο πλάνο θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές, και κινητικούς περιορισμούς
 • Τεχνικές διευκολύνσεων και διαχείρισης μυϊκού τόνου και προτύπων στάσης και κίνησης, εκπαίδευση κινητικών δραστηριοτήτων
 1. Αξιολόγηση και κλινική συλλογιστική φυσιοθεραπείας / εργοθεραπείας / λογοθεραπείας)
 • Τεχνικές παρατήρησης και αξιολόγηση
 • Εφαρμογή ειδικών εργαλείων εκτίμησης μέτρησης λειτουργικής απόδοσης (GMFM,GMPM.QUEST,PEDI)
 • Επιλογή λειτουργικών και θεραπευτικών στόχων και θεραπευτικής στρατηγικής
 • Αρχές συνεργασίας των μελών της ομάδας αποκατάστασης
 • Επιλογή ορθώσεων και άλλων βοηθημάτων
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας

 

Λοιπές πληροφορίες

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 9 εβδομάδες. Είναι το μοναδικό σεμινάριο στην Ελλάδα και την Ευρώπη που διεξάγεται σε 45 εργάσιμες ημέρες, ήτοι 360 διδακτικές ώρες, με τα 2/3 του χρόνου πρακτική εφαρμογή και μελέτη περιστατικών. Πραγματοποιείται part time, σε 11-13 μηνιαίες συναντήσεις.

Οι εκπαιδευτές της εξειδικευμένης αυτής Αγωγής, Έλληνες ή αλλοδαποί, είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι (Ευρώπη, Αμερική) και διδάσκουν κάτω από την αιγίδα της Πανευρωπαϊκής ή Αμερικάνικης Ένωσης Εκπαιδευτών της μεθόδου.

Την Επιστημονική ευθύνη και υλοποίηση φέρουν οι εκπαιδευτές Senior NDT Instructors και μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ΕΒΤΑ , κ. Γεωργιάδου Αθηνά, κ. Κάνδραλη Ιφιγένεια, κ.Υφαντής Νικόλαος κ. Dore Blom, κ. Ζωγράφου Φωτεινή καθώς και οι NDT Tutors κ. Σδούκου Ειρήνη, κ. Κατσογιάννης Νικόλαος.

Στους εκπαιδευομένους παρέχεται , κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης η οποία διαπιστώνεται με την τεκμηριωμένη αξιολόγηση, πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δασκάλων BOBATH (European Bobath Tutor Association-EBTA). Το πιστοποιητικό φέρει τη σφραγίδα της EBTA (European Bobath Tutor Association) και έχει παγκόσμια ισχύ.

 

5 εκπαιδευτικά σεμινάρια στηριζόμενα στην μέθοδο Bobath:

 • Basic NDT Bobath. Το βασικό σεμινάριο της μεθόδου, διάρκειας 45 ημερών – 360 ωρών, σε part time υλοποίηση σε 12 μήνες.
 • Baby NDT Bobath για βρέφη. Η σημασία της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά, διάρκειας 15 ημερών – 120 ωρών, με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου.
 • Extention NDT Bobath. Διάρκειας 5 ημερών – 35 ωρών, με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου.
 • Advanced NDT Bobath. Διάρκεια 5 ημερών – 35 ωρών, με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου.
 • Refresher NDT Bobath. Διάρκεια 2 ημερών – 14 ωρών, με προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου του Βασικού σεμιναρίου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για οποιοδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Μαυρομάτη,

τηλ. 6974 030818
[email protected]
[email protected]

 

 

Μέθοδος Νευροεξελικτικής Αγωγής BobathΕισαγωγή και επεξήγηση της μεθόδου

Η μέθοδος Βοbath-N.D.T (NeuroDevelopmental Treatment – Νευροεξελικτική Αγωγή) αναπτύχθηκε μετά το 1950 από τον γιατρό Karel Bobath και την φυσικοθεραπεύτρια Berta Bobath. Το ζευγάρι εισήγαγε μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργία, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο. Στη δεκαετία του 1970 η Dr E. Kohn παιδονευρολόγος κι η M. Quinton φυσιοθεραπεύτρια, πρόσθεσαν την εμπειρία τους με βρέφη έως 12 μηνών και τόνισαν τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά και βρέφη.

Η μέθοδος Bobath – N.D.T. είναι μια απόλυτα εξατομικευμένη μέθοδος για την επανεκπαίδευση του παιδιού με κινητικά προβλήματα και κυρίως βασίζεται στις  νευροεξελικτικές αρχές ότι η φυσιολογική κίνηση προϋποθέτει φυσιολογικό μυϊκό τόνο, κάτι που διαταράσσεται όταν υπάρχει εγκεφαλική βλάβη (όταν υπάρχει διαταραχή στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) και ότι η ανάπτυξη πραγματοποιείται κεφαλοουριαία (από το κέντρο προς την περιφέρεια), εξαρτάται δε τόσο από την ωρίμανση του Κ.Ν.Σ. και από τους γενετικούς παράγοντες, όσο και από διάφορους χειρισμούς και από το περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται.

Η μέθοδος Bobath N.D.T. στηρίζεται στην καλή γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης του βρέφους. Εφαρμόζεται με τεχνικές – χειρισμούς, αναχαιτίζοντας το παθολογικό πρότυπο κίνησης και διευκολύνοντας την παραγωγή κίνησης, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσιολογικό. Διδάσκεται έτσι η φυσιολογική κίνηση, δίνοντας στο παιδί την αισθητικοκινητική εμπειρία που απορρέει από αυτήν, χρησιμοποιώντας το συνδυασμό αναστολής και διευκόλυνσης ως το μηχανισμό που θα οδηγήσει στη μάθηση της εκούσιας ενεργητικής κίνησης, μέσω της συνεχούς επανάληψης.

Οι χειρισμοί εφαρμόζονται σε σημεία κλειδιά του σώματος, τα οποία μπορεί να είναι κεντρικά (π.χ. ώμοι) ή περιφερικά (π.χ. χέρια). Ο θεραπευτής αξιολογεί τις αντιδράσεις του παιδιού, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το τι παρεμποδίζει το φυσιολογικό μυϊκό τόνο και την κίνηση, έτσι ώστε να προγραμματιστεί η θεραπεία και να καθοριστούν οι μακροπρόθεσμοι κι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της. Η επαναξιολόγηση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Στο θεραπευτικό πρόγραμμα πρωταρχικό ρόλο παίζει και η συνεργασία όλης της ομάδας που ασχολείται με το παιδί: Παιδίατρος Παιδονευρολόγος, Παιδορθοπεδικός, Φυσιοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός. Η συμμετοχή τέλος των γονέων στη θεραπευτική αγωγή του παιδιού τους είναι καθοριστικής σημασίας, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη κατανόησης των αρχών της N.D.T.- Bobath από αυτούς. Σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας της θεραπευτικής αγωγής είναι και η εφαρμογή κάποιων στοιχείων της από τους γονείς στο σπίτι. Όλοι λοιπόν μαζί σαν μια ομάδα μπορούν να δώσουν στα παιδιά με κινητικά προβλήματα τη βοήθεια για το μέλλον που τους αξίζει.

LEVER LEARNING © 2024 | DWHITE PRODUCTION

LEVER LEARNING © 2024
DWHITE PRODUCTION